Hotărârea nr. 315/2013

Hotărârea.nr. 315 –- privind suplimentarea sumelor alocate în cadrul listei de investiţii din bugetul judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi, cu suma de 1.000.000 lei, pentru executarea lucrărilor „Reparaţie capitală pod de lemn de pe DJ 103 G, Măieruş – Lim. Jud. Covasna, km. 0+554”


■ GUMtiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.315

din data de 20.06.2013

- privind suplimentarea sumelor alocate în cadrul listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi, cu suma de 1.000.000 lei, pentru executarea lucrărilor „Reparație capitală pod de lemn de pe D.J 103 G, Măieruș - Lim. Jud. Covasna , km 0+^54

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2013

Analizând referatul nr. 5421/19.06.2013 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune suplimentarea sumelor alocate în cadrul listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi, cu suma de 1.000.000 lei. pentru executarea lucrărilor „Reparație capitală pod de lemn de pe D.J 103 G, Măieruș - Lim. Jud. Covasna, km 0+554”;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”a” și art.36 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, art.91 alin. (1) lit.b și alin.(3) lit.a din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

(                               HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă suplimentarea sumelor alocate în cadrul listei de investiții din bugetul județului Brașov pe anul 2013, la Cap. 84.02 - Transporturi, cu suma de 1.000.000 lei, pentru executarea lucrărilor „Reparație capitală pod de lemn de pe D.J 103 G, Măieruș - Lim. Jud. Covasna , km 0+554”, în limita fondurilor disponibile.

Art.2.-Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.

PREȘEDINT Aristotel Căncf!Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu