Hotărârea nr. 314/2013

Hotărârea.nr. 314 – privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum judeţean D.J. 104 Şercaia – Hoghiz, km 21+680-23+691” şi aprobarea modelului contractului de asociere


Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.314

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)”S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum județean D.J. 104 Șercaia - Hoghiz, km 21 +680 - 23 + 691” și aprobarea modelului contractului de asociere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2013

Analizând referatul nr. 5920/19.06.2013 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune asocierea Județului Brașov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum județean D.J. 104 Șercaia - Hoghiz, km 21 +680 - 23 + 691” și aprobarea modelului contractului de asociere;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum județean D.J. 104 Șercaia - Hoghiz, km 21 +680 - 23 + 691” și aprobarea modelului contractului de asociere.

Art.2. - Se aprobă modelul de Contract de asociere între județul Brașov și S.C. „Lafarge Ciment (România)”S.A. care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 392/26.09.2011 privind asocierea Județului Brașov cu S.C. „Lafarge Ciment (România)” S.A. în vederea realizării lucrărilor de „Reabilitare drum județean D.J. 104 Șercaia - Hoghiz, km 0+000-23+830 și aprobarea modelului contractului de asociere

Art.4.-Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

PREȘEDINTE,

■y Aristotel CancesguPROIECT


JUDEȚUL BRAȘOV

Nr ________/


LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A.

Nr_____________/________________

CONTRACT DE ASOCIERE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777. fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTE Aristotel Căncescu,

in calitate de asociat prim.

Și

 • 1.2.  LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) S.A., cu sediul în municipiul București,

telefon.............., fax............cod fiscal......... cont ....... deschis la ....................reprezentat

prin...................,

in calitate de asociat secund,

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.     Părțile Contractante se asociază în vederea realizării obiectivului: “Reabilitare DJ 104 Șercaia-Hoghiz km 21+680-23+691" lucrări finanțate de Consiliul Județean Brașov în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2.     Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele lucrări:

 • a)     Suprastructura drum;

 • b)     Dispozitive pt scurgerea apelor;

 • c)     Lucrări podețe

2.3 Administrarea obiectivului după finalizare revine în totalitate Județului Brașov.

3. CADRUL LEGAL

 • 3.1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu :

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr..............

 • - ...........................Lafarge Ciment (România) S.A.

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.

91 al (15 lit. e, art. 91 al. (6) lil.a

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1.  Prezentul contract de asociere se incheie pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor..

 • 4.2.  Părțile contractante pot prelungi durata prezentului contract prin act adițional, de comun acord.

5. APORTUL PĂRȚILOR

 • 5.1. Asociatul prim, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în:

- realizarea documentației tehnico-economice, fazele: Expertiza tehnica, DAL1, PT, DDE ;

-eliberarea certificatului de urbanism, obținerea avizelor și acordurilor conform reglementărilor legale în vigoare și emiterea autorizației de construire:

-asigurarea finanțării pentu realizarea lucrărilor din prezentul contract, prin bugetul Consiliului Județean Brașov cu suma de............lei;

-asigurarea finanțării pentru efectuarea serviciului de dirigenție de șantier:

 • 5.2. Organizarea procedurii de atribuire și de încheiere a contractului de execuție a lucrărilor finanțate de Consiliul Județean Brașov.

Asociatul secund, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract cu un aport constând în:

- asigurarea cu titlu eratuit a următoarelor materiale, necesare execuției lucrărilor:

1).

2)..........

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza de către asociatul prim , pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către dirigintele de șantier.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 7.1. Obligațiile asociatului prim:

asigură realizarea serviciilor și lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa:

convoacă la solicitarea contractantului comisia de recepție la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție:

colaborează pe toata durata asocierii cu asociatul secund și constructorul pentru realizarea obligațiilor sale din contract;

Întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea obiectului contractului;.

 • 7.2. Obligațiile asociatului secund:

asigură aprovizionarea cantităților de materiale din contract;

lunar încheie un proces verbal cu cantitățile de materiale livrate, semnat de constructor ș«. reprezentatul Consiliului Județean Brașov.

 • 7.3. Pentru urmărirea realizării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, asociatul prim va achiziționa serviciul de diriginte de șantier, conform regelementărilor legale în vigoare.

8. ÎNCETAREA contractului

8.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional:

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul în care referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORA

 • 9.1. Forța majoră, asa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul cntract.

 • 9.2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți. în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu incetează prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10. LITIGII

 • 10.1. Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabila, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1.  Derularea lucrărilor și serviciilor se face numai în funcție de asigurarea si constituirea fondurilor necesare execuției lucrării.

 • 11.2.  Contractul de asociere poate fi modificat de comun acord, prin acte adiționale semnate de cele două părți.

 • 11.3.  Prezentul contract se incheie in 4 (patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

  ASOCIAT PRIM, Județul Brașov


ASOCIAT SECUND,

Lafarge Ciment (România) S.A

Președinte, Aristotel Căncescu


Secretar,

Maria Dumbraveanu


Dir. Ex. Dir.Economică, Aurelia Popescu


Dir. Ex. D.A.D.P.

Blaga Nicolae


Dir. Ex. D.A.P.L. Claudia Crăciun


Dir. Ex. D.I.U.A.T.

Emil Cirica


Vizat juridic,