Hotărârea nr. 313/2013

Hotărârea.nr. 313– privind pentru numirea domnului Andreescu Cornelius-Ştefan şi a doamnei Ispas Carmen-Mihaela în calitate de membri în comisia de cenzori a S.C. ”Consilprest” S.R.L. Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.313 din dala de 20.06.2013 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. Consilprest S.R.L. Brașov

- pentru numirea domnului Andrecscu Cornelius-Ștefan și a doamnei Ispas Carmen-Mihaela în calitate de membri în comisia de cenzori a S.C. "Consilprest” S.R.L. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20 iunie 2013, care se constituie în Adunare Generală Ordinară a Asociaților S.C. Consilprest S.R.L. Brașov;

Analizând adresa S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, înregistrată sub nr.5181/03.06.2013, prin care se propune plenului să dispună asupra mandatului de cenzor al domnului Andreescu Cornelius-Ștefan și al doamnei Ispas Carmen-Mihaela, având în vedere că la data de 7. 07.2013, expiră mandatul de cenzor pentru aceste persoane;

Luând în considerare art. 16 din Statutul actualizat al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/28.03.2013 , dispozițiile art. 159, alin.(2), art. 194, alin. (1), lit. ..b". din Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se numesc membri în comisia de cenzori a S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov, domnul Andrecscu Cornelius-Ștefan, expert contabil, cetățean român, născut în data de 5.05.1969, în orașul Râșnov, cu domiciliul în municipiul Brașov, str. Carpaților, nr. 21, bloc 4, sc. C, ap.9, județul Brașov, posesor al C.I. seria BV, nr. 675503, având C.N.P. 1690505083464 și doamna Ispas Carmen-Mihaela, economist, cetățean român, născut în data de 28.01.1985, în Municipiul Făgăraș, județul Brașov, cu domiciliul în Municipiul Făgăraș, str. Negoiu, nr. 48 A, Județul Brașov, posesor al C.I., seria BV, nr. 617194, având C.N.P.2850128081811, pentru un nou mandat de 3 ani.

Art. 2.- Art. 16 din Statutul S.C. Consilprest S.R.L. Brașov privind „Controlul societății”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/28.03.2013, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3.- Consiliul de Administrație al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.               /


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Red. BC/BC

Se difuzează la:

1 ex.- Andreescu Cornelius-Ștefan

1 ex.- Ispas Carmen-Mihaela

1 ex.- S.C. Consiiprest S.R.L. Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. -Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Colecție