Hotărârea nr. 312/2013

Hotărârea.nr. 312 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov

România


t OXSi LI l L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.312 din data de 20.06.2013

- privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul nr. 5912/19.06.2013 întocmit de către Direcția investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, apobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/11.03.2013, ca urmare a plecării unor persoane din instituția noastră;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin H.G.R. nr.548/1999 și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, în următoarea componență:

Președinte: Membrii:

 • - Aristotel Căncescu

 • - Radu Petru Ispas

 • - Maria Dumbrăveanu

 • - Aurelia Popescu

 • - Radu Voinea

Secretariat:

 • - Mihai Lucian Pascu

 • - Claudia Crăciun

 • - Ana Motoc

 • - Maria Mitarcă


 • - Președintele Consiliului Județean Brașov

 • - Administrator public

 • - Secretarul județului Brașov

 • - Director executiv, Direcția Economică

 • - Șef serviciu, Serviciul Autorizații, Avize și

Disciplina în Construcții

 • - Vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

 • - Director executiv, Direcția Administrație Publică Locală

 • - Director executiv adjunct Direcția Economică

 • - Consilier, Compartimentul Patrimoniu

Art.2. - Hotărârea nr. 53/11.03.2013 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Aristotel CăndeșcuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Aristotel Căncescu

1 ex.- Ispas Radu Petru

1 ex.- Dumbrăveanu Maria

1 ex.- Popescu Aurelia

1 ex.- Radu Voinea

1 ex.- Mihai Lucian Pascu

1 ex.- Crăciun Claudia

1 ex.- Motoc Ana

1 ex.- Mitarcă Maria

1 ex.- Colecție