Hotărârea nr. 311/2013

Hotărârea.nr. 311 – privind revocarea Hotărârii nr. 226/2013 privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor judeţene, prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul exeistent în excedentul bugetar al Judeţului Braşov pe anul 2012Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.311 din data de 20.06.2013

- privind revocarea Hotărârii nr.226/2013 privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor județene, prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Analizând referatul nr.5815/17.06.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune revocarea Hotărârii nr.226/2013 privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor județene, prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012, deoarece sursa de finanțare, excedentul anului 2012, nu poate fi accesată direct pentru această categorie de cheltuieli, aprobarea rectificărilor bugetare, precum și reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91 alin.l lit.b și alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se revocă Hotărârea nr.226/2013 privind reîntregirea programului de cheltuieli aferente drumurilor județene, prin alocarea sumei de 900.000 lei, din disponibilul existent în excedentul bugetar al Județului Brașov pe anul 2012.

Art.2.- Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se reduc corespunzător sumele alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA

BUGET LOCAL

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

- Veniturimii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

+900

-

-

+900

-

- Cheltuieli

mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

84.02 - „Transporturi"

Art. 20.30.30-„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii"

+900

-

-

+900

-

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

- Venituri

mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare"

-900

-

-

-900

-

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Radu PețruJspas

DIRECTOR EXECUTIV,

Aurelia Popescu