Hotărârea nr. 310/2013

Hotărârea.nr. 310 – privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reparaţie capitală pod de lemn de pe DJ 103G, Măieruş – lim.jud. Covasna, km 0+554”


( {)NSI LHIL J L BEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 310

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reparație capitală pod de lemn de pe DJ 103G, Măieruș - lim. jud. Covasna, km. 0+554”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5859/18.06.2013, întocmit de către Direcția de Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ..Reparație capitală pod de lemn de pe DJ 103G, Măieruș - lim. jud. Covasna, km. 0+554”; drumul județean DJ I03G, Măieruș - Arini - lim. jud. Covasna, traversează râul Olt la km. 0+554 printr-un pod cu 6 deschideri, cu lungimi variabile de 7,15 m la 14,40 m, având o lungime totală de 61,85 m; podul este în aliniament, în palier și normal pe cursul de apă; podul face parte din categoria de importanță „C-construcții de importanță normală” și are o structură de rezistență a suprastructurii, alcătuită din grinzi metalice cu înălțimi variabile de 28 mm, 30 mm, 35 mm și 40 mm; infrastructura podului este alcătuită din două culee și cinci palee;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reparație capitală pod de lemn de pe DJ 103 G, Măieruș - lim. jud. Covasna, km. 0+554”. conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex

- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex

-DADP

1 ex

- Direcția Economică

1 ex

- Serviciul Buget

1 ex.

- Colecție

Anexa 1

B. Caracteristici principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: ” Reparație capitală pod de lemn de pe DJ 103G,Măieruș-limjud.Covasna,km 0+554

Denumirea lucrăriiReparație capitală pod de lemn de pe DJ 103G,Măieruș-limJud.Covasna,km 0+554 ",

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov Proiectant: S.C.BETA-COPS S.R.L.

Amplasament:    Podul peste râul Olt se află pe drumul județean DJ 103G și

asigură legătura între sediul comunei Măieruș și satul Arini.

  • 1.  Valoare totalăf inclusiv TVA):____________1680.75 mii lei/387.49 mii euro

din care:

C+M             1392,92 mii lei/321,13 mii euro

  • 2.  Eșalonarea investiției

An I = 1680,75 mii lei       din care C+M = 1392,92 mii lei

  • 3.  Durata de realizare

Soluția 1: 8 luni

Soluția 2:10 luni

  • 4.   Capacități:

Lungime pod = 61,85 m lățime parte carosabila = 3,50 m nr.deschideri = 6

trotuare= 2 x 0,75m

  • 5. Sursa de finanțare - Buget Consiliul Județean Brașov -


întocmit, ing.Mirela Neagu

k