Hotărârea nr. 31/2013

Hotărârea.nr.31 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, domnului SURUGIU ANDREI, fiul doamnei SURUGIU ELENA, fostă angajată a Consiliului Judeţean Braşov, decedată la data de 29 decembrie 2012

România
CONSi LI UL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 31

din data de 29.01.2013

- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, domnului SURUGIU ANDREI, fiul doamnei SURUGIU ELENA, fostă angajată a Consiliului Județean Brașov, decedată la data de 29 decembrie 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2013,

Analizând referatul înregistrat sub nr. 859 /29.01.2013, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, pentru acoperirea unor datorii restante, domnului SURUGIU ANDREI, fiul doamnei SURUGIU ELENA, fostă angajată a Consiliului Județean Brașov, decedată la data de 29 decembrie 2012, în Municipiul Brașov, Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (3), lit.”a” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar - în sumă de 6.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, Capitolul 68.02 - „Asigurări și asistență socială”, domnului SURUGIU ANDREI, fiul doamnei SURUGIU ELENA, fostă angajată a Consiliului Județean Brașov, decedată la data de 29 decembrie 2012, în Municipiul Brașov, Județul Brașov, pentru acoperirea unor datorii restante.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu