Hotărârea nr. 309/2013

Hotărârea.nr. 309 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică corp H staţionar Central” la Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Braşov

I RomâniaTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 309

din data de 20.06.2013


- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică corp H staționar Central” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 5797/18.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică corp H staționar Central” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov; durata de execuție a lucrării este de 12 luni, având termen de plată: 2013-2014;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b" și alin.(3), lit.’T’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică corp H staționar Central” la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEyl

Aristotei CăncescuContrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuLl


cenrfi 'Anctic -Ath

Lj


ANEXA NR. 3 INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

B I I I ,J


i

1.


~NE~ crt

Denumire soluție

UM

Cant

PU

Preț total

1

Termolzolarea pereților opaci prin sistem ventilat cu panouri de polluretan Ignifugat

mp

920,00

186,0

>    171.120,00

2

Termolzolarea pereților opaci prin sistem cu panouri de vata minerala bazaltlca lOcm

mp

1.950,00

162,o:

1    315.900,00

2

Termolzolarea spaletllor prin sistem cu panouri de vata minerala bazaltlca 2 cm

mp

1.290,00

137,0:

176.730,00

3

Termolzolarea soclului cu placi de polistlren extrudat

mp

540,00

107,o:

57.780,00

4

Termolzolarea suplimentara a plăcii peste subsol cu polistlren expandat ignifugat

mp

900,00

126, Of

113.400,00

5

înlocuirea tamplariei metalice cu ferestre PVC tetracameral

mp

820,00

420, Ol

344.400,00

6

Desfacere trotuarelor de protecție, executarea protecției termice Infrastructura sl refacerea acestora;

mp

216,00

226,00

48.816,00

7

Desfacerea tencuielilor existente deteriorate si reparațiile acestora sl a spaletilor ferestrelor In jurul tamplariei din PVC schimbat

mp

865,00

23,0|C

19.895,00

8

Demontarea confecțiilor diverse sl remonstrant In vederea executării lucrărilor de reabilitare

buc

10,00

230,00

2.300,00

9

ițccțiizune pardoseala sapa de ciment reparații pe trepte sl podest acces principal sl rampa persoane cu handicap i ; ..

nip

30,00

290,on

8.700,00

. ici

Rpl'ui.nrțș jjlâf do prolcctlo atlG clin tablei fjulynnlznta, Inclusiv ncccsodl de prindere

ml

490,00

44,00

21.560,Q0

•1:1:

ijhâfrțntărty procurară ui hlowâi's.U^ dhl profila da aluminiu cu ruporc* do punte termica, fjoam teimoizolant sl liepurlMbu #iM«rn ÂutonwtMIridhKldwcu ninortiițo^iJijrtor.

mp

21,00

490,00

10.290,00

1Z .

Kțjpnfiițll .Ijrtiuiiliwlu motnHcți bccqn ''

ml

30,00

170,00

5.100,00

4-1 ..

Romnnidrti iiuporp «pnratadttddl'/iiunthUi’iHil i pitilunwira traswu iduorlfie .

buc

56,00

465,00

26.040,00

" .14

IWil<)> ițwftfhi <|tf InșhK'îdjid,protuctln ilin taGîh provopsitu, /iiructiira metalica

ml

3.000,00

30,00

90.000,00

jjjîrUcțUrfl-cjp jikinMiw                        ci jwnj<ih . • •

kg

1.825,00

55,00

100.375,00

.16

Alta choltfjtaîi cu drgrinlzAjofl îja'șonllor, punore in functiuenc. «ta

20.600,00

Total LÎpi Țoia TVA

1.532.406,00

Toted LBl cuTVA

1,900.183,44

Suprafața totala pereți opaci pe care se aplica termoslstem

mp

5.600,00

Valoare totala a termoslstemulul (lei fara TVA)

834.930,00

Valoare medie a term©sistemul!/mp (lei fara TVĂ/mp)

149,09

Suprafața totala tamlarie PVC de înlocuit

mp

820,00

Valoare totala a tamplariei PVC (lei fara TVA)

344.400,00

Valoare medie a tamplariei PVC/mp (lei fara TVA/mp)

420/00SPITALUL CLINIC JUjf

BrX


N'DE URGENTA