Hotărârea nr. 308/2013

Hotărârea.nr. 308 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociaţia Reiff Istvan Buzavirag şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de către Ansamblul Folcloric „Buzavirag”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.308 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Reiff Istvan Buzavirag și finanțarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către Ansamblu Folcloric „Buzavirag”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere refaratul nr. 5143/18.06.2013, intocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Reiff Istvan Buzavirag și finanțarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către Ansamblu Folcloric „Buzavirag”;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Reiff Istvan Buzavirag și finanțarea cu suma de 3.000 lei, din bugetul aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 - Cultură recreere și religie, din lista Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către Ansamblu Folcloric „Buzavirag”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu