Hotărârea nr. 307/2013

Hotărârea.nr. 307 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundaţia Pedagogico- muzicală „Stegaru Paul” şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de către fundaţie

România
oiisiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.307 din data de 20.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Pedagogico - muzicală „Stegaru Paul” și finanțarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către fundație

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013

Având în vedere refaratul nr. 5268/18.06.2013, intocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Pedagogico - muzicală „Stegaru Paul” și finanțarea cu suma de 3.000 lei, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către fundație;

In conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.l și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Pedagogico - muzicală „Stegaru Paul” și finanțarea cu suma de 3.000 lei, din bugetul aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 - Cultură recreere și religie, din lista Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, pentru sprijinirea activităților desfășurate de către fundație;

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală/


PREȘEDIN

Aristotel CăncdfâfcuContrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu