Hotărârea nr. 303/2013

Hotărârea.nr. 303 – privind modificarea listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infecţioase, la Cap. 66.10 -Sănătate

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.303

din data de 20.06.2013

- privind modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infecțioase, la Cap.66.10 - Sănătate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând referatul nr.5725/14.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se supune aprobării modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infecțioase, la Cap.66.10 - Sănătate;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) și art.48 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infecțioase, la Cap.66.10 - Sănătate, după cum urmează:

Se diminuează cu 100 mii lei la :

Cap. 66.10 Sănătate - B Lucrări noi - poziția :

  • - Proiectare, execuție si modernizare instalație de apă și electrică.........100 mii lei

Se renunță la următoarele poziții de la :

Cap. 66.10 Sănătate - C Dotări independente (lit.b):

  • - Termostat produse biologice - buc.2.......................................................8 mii lei

  • - Echipament congelare rapidă produse sangvine 20 1 - buc.l.................20 mii lei

  • - Refrigerator - buc.l...............................................................................90 mii lei

  • - Mașină uscat rufe - buc.l......................................................................34 mii lei

TOTAL............................................................................................152 mii lei

V Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții ( lit.e )


poziția :

  • - RK fosa septică - buc.l.........................................................................150 mii lei

  • - Reamenajare saloane spital, scări acces si rampa intrare - buc.l..........200 mii lei

TOTAL RENUNȚARE...............................................................602 mii lei

Se majorează lista de investiții a Spitalului de Boli Infecțioase , astfel la :

Cap.66.10 Sănătate - B Lucrări noi, cu poziția :

- Modernizare saloane spital, scări acces, rampe intrări, reparații fațadă 600 mii lei

- C III Studii de fezabilitate ,...(lit.e) cu poziția :

- SF reabilitare modernizare spații saloane spital.................................... 2 mii lei

TOTAL SUPLIMENTARE............................................................602 mii lei


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI CI , Aristotel CănceijMiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu