Hotărârea nr. 302/2013

Hotărârea.nr. 302 – privind aprobarea modificării listei de investiţii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2013, la Cap. 66.02 – “Sănătate” şi alocarea sumei de 5.000 lei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru achiziţionarea unei imprimante termice pentru ecograful Logic C 5 Premium
< ostili L JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.302

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului

Brașov pe anul 2013, la Cap. 66.02 - „Sănătate” și alocarea sumei de 5.000 lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru achiziționarea unei imprimante termice pentru ecograful Logic C5 Premium

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul nr. AD. 5493/14.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții la Cap. 66.02 -..Sănătate”, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 și alocarea sumei de 5.000 lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru achiziționarea unei imprimante termice pentru ecograful Logic C5 Premium;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „b” și art. 41, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 191, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma săsnătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (I). lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, prin virarea sumei de 5.000 lei, de la Cap. 61.02 - „Ordine Publică și Siguranță Națională” și, respectiv, diminuarea poziției din lista de investiții C II Dotări independente (lit.b) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență - poziția 71.01.02 - Autoturism și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap. 66.02 - „Sănătate” și, respectiv, suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, la Cap. 66.10 - „Sănătate” și a listei de investiții pentru achiziționarea unei imprimante termice pentru ecograful Logic C5 Premium.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu cAfc -

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT

  • - Direcția Economica - Serviciul Buget

  • - Colecție