Hotărârea nr. 301/2013

Hotărârea.nr. 301 – privind modificarea listei de investiţii la Cap. 66.02 – Sănătate din bugetul Judeţului Braşov pe anul 2013 şi alocarea sumei de 3.000 lei Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Braşov pentru achiziţionarea unei instalaţii de oxigen


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.301

din data de 20.06.2013

- privind modificarea listei de investiții la Cap.66.02 - Sănătate din bugetul Județului Brașov pe anul 2013 și alocarea sumei de 3.000 lei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea’* Brașov pentru achiziționarea unei instalații de oxigen

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând referatul nr.5720/14.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune modificarea listei de investiții la Cap.66.02 -Sănătate din bugetul Județului Brașov pe anul 2013 și alocarea sumei de 3.000 lei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea" Brașov pentru achiziționarea unei instalații de oxigen;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b și art.41 alin.l din Legea nr.273/2006 «.privind finanțele publice locale, art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prin virarea sumei de 3.000 lei de la Cap.61.02 - Ordine Publică și Siguranță Națională și respectiv, diminuarea poziției din lista de investiții C II Dotări independente (lit.b) Inspectoratul pentru Situații de Urgență - poziția 71.01.02 - Autoturism și suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov la Cap.66.02 - Sănătate, respectiv suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea" Brașov, la Cap.66.10 - Sănătate și a listei de investiții, pentru achiziționarea unei instalații de oxigen.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotăr..... ’ " anism și Amenajarea Teritoriului și Direcția

Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu