Hotărârea nr. 300/2013

Hotărârea.nr. 300 - privind aprobarea modificării listei de investiţii, pe anul 2013, la Cap. 51.02- „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, Cap. 84.02. – Transporturi şi Cap. 54.02. - „Alte servicii publice generale”

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVBd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office @ judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.300

din data de 20.06.2013

- privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2013, la Cap. 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, Cap. 84.02 - Transporturi și Cap.54.02 - Alte servicii publice generale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2013

Analizând referatul nr.5724/14.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Investiții privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2013, la Cap. 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, Cap. 84.02 -Transporturi și Cap.54.02 - Alte servicii publice general;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l), lit.”a” și alin 2, art.41, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investii, pe anul 2013, după cum urmează:

Se diminuează de la Cap. 54.02 -Alte servicii publice generale, Cheltuieli materiale, Studiu

Evaluarea Fluxurilor de transport persoane, cu suma de 266 mii lei și se suplimentează cu aceeleași sume astfel:


  • •  80 mii lei, la Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe, Dotări independente Consiliul Județean Brașov, poziție nouă la 71.01.30 - Soft specializat pentru punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Finanțelor publice nr.946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial;

  • •  186 mii lei, la Cap. 84.02. - Transporturi, A - Lucrări în continuare, Consiliul Județean Brașov, 71.01.01 - Proiectare și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuale, ca etapa a II - A din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav.

    ______ - Președintele Coijsiliului Județean  hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și;ă aducerea la îndeplinire a prezentei Teritoriulu și Direcția Economicăi.

i-' n li

Ii


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu