Hotărârea nr. 30/2013

Hotărârea.nr.30 - privind retragerea respectiv excluderea orașului Tălmaciu din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.30

din data de 29.01.2013

privind retragerea respectiv excluderea orașului Tălmaciu din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Având în vedere:

  • •   Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23 din 13.02.2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă Sibiu”;

  • •   Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și statutului cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

  • •   Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

în temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) și al. 7 lit. c), precum și art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă retragerea respectiv excluderea orașului Tălmaciu din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”.

Art. 2. - Se împuternicește domnul Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov, cetățean român, născut la data de 17.01.1952 în Municipiul Timișoara, Județul Timiș, domiciliat în Municipiul Brașov, str. Stâncii nr.8, Județul Brașov, posesor al CI seria BV nr. 788088 eliberată de SPCJEP la data de 17.11.2011 să voteze în favoarea retragerii respectiv excluderii orașului Tălmaciu din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”.

Art. 3. - Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Brașov vor


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu