Hotărârea nr. 3/2013

Hotărârea.nr.3 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Ochi Ion, ca urmare a demisiei


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.3

din data de 29.01.2013

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Ochi Ion, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.541/18.01.2013, prin care domnul Ochi Ion solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, înțelegând să opteze pentru mandatul de deputat în Parlamentul României, obținut în urma alegerilor din data de 9 decembrie 2013;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad 541/22.01.2013 privind, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Ochi Ion, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.12, din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată prin Legea nr.249/2006;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Ochi Ion, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Ochi Ion.

. /

PREȘEDIME Aristotel CănuescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu