Hotărârea nr. 299/2013

Hotărârea.nr. 299 – privind avizarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii din domeniul public al judeţului Braşov, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecogie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov, ro Website: wwn,judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 299

din dala de 20.06.2013

- privind avizarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din domeniul public al județului Brașov, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecogie ,,Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20 iunie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5362/17.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, privind avizarea închirierii prin licitație publică a unor spații ( cu destinația de garaje și chioșc - amenajat în incinta porții spitalului ) din domeniul public al județului Brașov, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecogie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov; în referat se solicită inserarea în contractul ce urmează a fi încheiat între părți, a tarifului de chirie/m.p. și plata utilităților;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/29.10.2013 privind aprobarea dării în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov a unor imobile incluse în domeniul public al județului. în care își desfășoară activitatea;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”c” și alin.(4), lit.”a”, dispozițiile art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiie art. 14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin licitație publică, a unor spații (cu destinația de: 3 garaje cu intrare din afara incintei spitalului, precum și chioșc - amenajat în incinta porții spitalului) din domeniul public al județului Brașov, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecogie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

In contractul de închiriere a spațiilor descrise la alin. 1, al art. 1 din prezenta hotărâre, se vor insera clauze privind tariful de chirie/m.p. și plata utilităților.


Art,2.


- Președintele Consiliului Județean, prin Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului  - Compartiment Patrțmoniy/asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.PREȘEDI

Aristotel Cănc&fciContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT - Compartimentul Patrimoniu

1 ex.

- Colecție