Hotărârea nr. 292/2013

Hotărârea.nr. 292 - privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării spaţiilor (proprietate privată a judeţului Braşov) cu destinaţie medicală şi a celor în care se desfăşoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” situate în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.292

din data de 20.06.2013

- privind prelungirea termenului de finalizare a vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov) cu destinație medicală și a celor în care se desfășoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” situate în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând referatul cu nr.4887/17.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune prelungirea termenului de finalizare a vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov) cu destinație medicală și a celor în care se desfășoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi*' situate în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.12.2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr.93/2013, Hotărârea Consiliului Județean nr. 190/2012, precum și Hotărârea Consiliului Județean nr.53/2012;

Având în vedere dispozițiile art.12 din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a celor în care se defășoară activitate conexă a actului medical, precum și art.91, alin.(l). lit.”c”, alin.(4), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a vânzării spațiilor (proprietate privată a Județului Brașov) cu destinație medicală și a celor în care se desfășoară activitate conexă actului medical, din cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” situate în Municipiul Brașov, str.

Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.12.2013.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, L

arpsm și Amenajarea Teritoriului.

% ș            s 1


PREȘEDq Aristotel Căn


rE,

seu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu