Hotărârea nr. 291/2013

Hotărârea.nr. 291 - privind modificarea termenului de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Spital Clinic de Urgenţă Braşov-corp B”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 203/2012

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.291

din data de 20.06.2013

privind modificarea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Urgență Brașov - corp B”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.203/2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2013;

Analizând referatul cu nr.5740/17.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Urgență Brașov-corp B”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.203/2012, de la 24 de luni la 36 de luni;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l), lit.”b” și alin.(3), lit.”f’ din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă modificarea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Urgență Brașov- corp B”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.203/2012, de la 24 de luni la 36 de luni.

Art.2. - Președir                            asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Dire                             menajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu