Hotărârea nr. 29/2013

Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 29 din data de 29.01.2013

- privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 836/28.01.2013, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare, utilizarea unei sume, din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013, a sumei de 7.000.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.