Hotărârea nr. 286/2013

Hotărârea.nr.286 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi finanţarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic pentru construirea unui pasaj suprateran la intersecţia dintre ocolitoarea Braşovului şi drumul judeţean DJ 103 Braşov-SânpetruConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 286

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru conlruirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sînpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 7.06.2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Veștea Mihail privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 100.000 lei în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru contruirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sînpetru;

Ținând cont de:

  • •   Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 325/2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030;

  • •   Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/2013 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”e” și alin (6) lit.”c” din Legea nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și finanțarea cu suma de 100.000 lei, în vederea realizării în comun a unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pentru contruirea unui pasaj suprateran la intersecția dintre ocolitoarea Brașovului și drumul județean DJ 103 Brașov-Sînpetru.

Art.2. - Finanțarea stipulată la art. 1 se va realiza prin diminuare sumei de 100.000 lei, din liata de investiții pe anul 2013, de la Capitolul 61.02.-Ordine Publică și Siguranță Națională, poziția Autoturism și cuprinderea la Capitolul 84.02.-Transporturi.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Poduri și Direcția Economică.

PREȘEDI1W, Aristotel CăncesRed. AM Se difuzează la:

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- DADP

1 ex.- DIUAT

1 ex.-UAT Brașov

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție