Hotărârea nr. 283/2013

Hotărârea.nr.283 - privind modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.283 din data de 07.06.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 07.06.2013 având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând referatul nr.5413/06.06.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și modificarea Hotărârii nr.206/2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov - privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.l lit f din OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.111 alin.(l) lit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Actul Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea repartizării profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea nr.206/2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit și pierdere pe anul 2012, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov se va modifica în mod corespunzător.


Art.2. -Prezenta hotărâre se


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A .

REPARTIZAREA PROFITULUI NET LA 31 .12.2012

- lei -

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat:

25.212

-rezerva legala

2.142

-dividende

11.535

Profit nerepartizat

11.535


Director Economic