Hotărârea nr. 281/2013

Hotărârea.nr.281 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 37,45 mii lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.281

din data de 07.06.2013

- privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico -Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 37,45 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5013/05.06.2013 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico -Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 37,45 mii lei;

Ținând cont de faptul că Unitatea de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este beneficiara proiectului cultural « Speranța prin cultură - Program pilot de îmbunătățire a calității vieții prin cultură a persoanelor asistate și/sau cu afecțiuni pulmonare »;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l) lit.”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru cu suma de 37,45 mii lei, după cum urmează:

- la Venituri: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Subcapitolul „Alte venituri”, cod: 36.10.50

+ 27,42

Subcapitolul „Subvenții pentru instituții publice”, cod: 43.10.09

+ 10,03

Total Venituri

+ 37,45

- la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Capitolul 68.10 „Asigurări și asistență socială”, Titlul II „Bunuri și servicii”:

  • -  Alineatul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”

  • -  Alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”

  • -  Alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”

+ 0,99 + 24,63

+ 1,8

Subtotal Cheltuieli

+ 27,42

Capitolul 68.10 „Asigurări și asistență socială”, Titlul II „Bunuri și servicii”:

  • -  Alineatul 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”

  • -  Alineatul 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”

  • -  Alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”

  • -  Alineatul 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”

  • -  Alineatul 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”

+ 3,67

+ 0,86

+ 0,3

+ 1,2

+ 4

Subtotal Cheltuieli

+10,03

Total Cheltuieli

+ 37,45

și corespunzător,

1. modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de

10,03 mii lei, după cum urmează:

Art.2. - Președintele/Consiliului Județean Brașov  prezentei hotărâri prin Di^cția Economică.
la Venituri: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Din depășire venituri proprii

+ 10,03

la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumire indicator

Trim. II

Capitolul 68.02 ,Asigurări și asistență socială”, Titlul VI „Transferuri între

[ unități ale administrației publice”, Alineatul 51.01.39 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico -sociale”

+ 10,03

asigură aducerea la îndeplinire a

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu