Hotărârea nr. 28/2013

Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov


HOTĂRÂREA NR. 28

din data de 29.01.2013

 • - privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr.813/28.01.2013 întocmii de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu următoarele mofificări:

 • - transformarea postului de muzeograf grad profesional S II, în muzeograf grad profesional S I,

 • - transformarea postului de referent specialitate, grad profesional S II, în referent specialitate, grad profesional S I.

 • - transformarea postului de conservator grad profesional S I, în conservator grad profesional S, IA;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.31 1/2003. republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit/’a" și (2) lit/'c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor nr. 1, 2 și 3. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare. Integrare Europeană și Muzeul Județean de lstorie.Brașov.

tContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuA<p(„trA& E)R> SOV(Consiliul Județean Brașov

Str. Nicolae Bălcescu nr. 67; cod 500019 Brașov

, li-mail: mjistoricbvțriyrdslink.ro; 'lei/fax: 0268/472350

C.l7. 4384303; Conr: RO4J^<HX1 31 5^O^X^Qf»O21 3


STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2013Nr. crt.

Funcția

Niv.stud.

Grad/ Treaptă profesional

Nr. posturi

Salar de bază brut

Sporuri în afara sal. dd bază dd10%

Total fond salarii brut (lei)

(conck sebit

leo e)

1

Director - manager

S

II

1

5.156

5.156

2

Șef serviciu

S

II

1

3.963

3.963

3

Contabi șef

s

II

1

3.533

3.533

4

Muzeograf

s

IA

1

2.314

2.314

5

Muzeograf

s

I

1

1.402

1.402

6

Muzeograf

s

IA

1

2.102

2.102

7

Muzeograf

s

IA

1

1.963

1.963

8

Muzeograf

s

1

1

1.256

1.256

9

Muzeograf

s

IA

1

1.682

1.682

10

Muzeograf

SSD

1

1

1.526

1.526

11

Restaurator

SSD

1

1

1.683

1.683

12

Restaurator

M

IA

1

1.420

1.420

13

Conservator

S

II

1

1.475

1.475

14

Conservator

S

II

2

1.230

2.460

15

Conservator

s

IA

1

2.175

2.175

16

Conservator

s

IA

1

2.243

2.243

17

Economist

s

IA

1

1.802

1.802

18

Economist

s

II

1

1.395

1.395

19

Referent sp.

s

1

1

1.728

1.728

20

Fotograf

M

1

1

1.034

1.034

21

Referent sp.

S

III

1

1.343

1.343

22

Inspector sp.

S

1

1

2.018

2.018

23

Desenator

S

II

1

1.278

1.278

24

Funcționar

M

1

1.339

1.339

25

Secretar dact.

M

1

1

917

917

26

Supraveghetor

M;G

13

760

52

10.556

27

Paznic

12

854

59

10.956

28

Muncitor calif.

M

1

2

1.130

77

2.414

TOTAL

53

73.133

Personal contracta

Din care:

Director - manager Șef serviciu Contabil șefNotă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte In procent de 25% la în medie de 1.000 lei/lur nar.TOTAL POSTURI: 53 Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 3

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 50

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Muzeul Județean de Istorie Brașov


REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Muzeul Județean de Istorie Brașov s-a înființat ca instituție de sine stătătoare în iulie 1990 în baza deciziei nr. 227 a Primăriei Județului Brașov.

Art.2. Muzeul Județean de Istorie are sediul în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.67, cod 500019.

Art.3. Muzeul Județean de Istorie Brașov este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov. Cheltuielile sale de funcționare și investiții se finanțează de la bugetul județean, din venituri proprii și din subvenții și donații.

Art. 4. Muzeul Județean de Istorie Brașov funcționează și este organizat în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prezentul Regulament de organizare și de funcționare, astfel încât să armonizeze activitățile specifice unei instituții muzeale cu activitățile auxiliare acestora, precum și cu activitățile funcționale.

Art.5. Muzeul Județean de Istorie Brașov este o instituție publică permanent pusă în slujba societății, deschisă publicului și are ca obiective cercetarea, achizionarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural istoric.

Art.6. Muzeul Județean de Istorie Brașov administrează, cu diligența unui bun gospodar, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, bunurile publice înscrise pe listele de inventar ale muzeului: obiecte de inventar, bunuri culturale comune și bunuri care aparțin patrimoniului cultural național potrivit normelor de clasificare prin ordin de Ministerul Culturii.

Art.7. Muzeul Județean de Istorie Brașov poate închiria cu respectarea prevederilor legale în materie, bunurile imobile avute în administrare, în special în vederea derulării de activități auxiliare prin care se oferă publicului acele funcțiuni și servicii necesare activităților culturale, educative.

Art.8. Muzeul Județean de Istorie Brașov poate organiza și realiza în nume propriu activități auxiliare de natura prestărilor de servicii către terți - persoane fizice sau juridice - prin programe anuale sau pe termen mediu și lung.

Art.9. Muzeul Județean de Istorie Brașov poate da și lua cu împrumut cu respectarea legislației speciale în materie atât bunuri culturale cât și alte categorii de bunuri.

Art.10. Activitățile principale, specifice Muzeului Județean de Istorie Brașov sunt:

 • a) gestionarea patrimoniului propriu;

 • b) cercetarea fundamentală și aplicată conform programelor anuale pentru cunoașterea istoriei locale, naționale și universale;

 • c) documentarea în vederea depistării, cunoașterii și, după caz, achiziții de artefacte;

 • d) conservarea și restaurarea pieselor din patrimoniul propriu;

 • e) expunerea, în expoziții permanente și în expoziții temporare a colecțiilor sale;

 • f) contactul permanent cu publicul de toate categoriile, fiind unanim acceptat că muzeu fără public nu există;

 • g) contactul permanent cu mediile de informare, cu societăți, fundații, organisme culturale, unități de învățământ și foruri internaționale;

 • h) cercetarea de patrimoniu cultural național și internațional concomitent cu preocuparea de formare a specialiștilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcțiile de bază ale muzeologiei generale;

Art.ll. Muzeul Județean de Istorie Brașov, prin specialiștii săi poate contribui atât la formarea și perfecționarea propriilor salariați, cât și a altor persoane din țară sau străinătate, potrivit unor programe elaborate în comun cu instituții specializate și aprobate de Ministerul Culturii și Cultelor.

Art.12. Muzeul Județean de Istorie Brașov poate servi totodată ca laborator de studiu și practică pentru elevi, studenți etc., ca instituție de stagiu temporar pentru tineri, specialiști în formare sau profesori din toate țările.

Art.13. Pentru realizarea funcțiilor sale specifice, Muzeul Județean de Istorie Brașov, are o structură organizatorică proprie;

Art.14. Structura organizatorică a Muzeului Județean de Istorie Brașov, numărul personalului și statul de funcții se apobă de Consiliul Județean Brașov.

Art.15. Muzeul Județean de Istorie, prin activitatea pe care o desfășoară are posibilitatea de a colecționa (prin cercetări arheologice sau documentare, donații și achiziții), a păstra, conserva și pune în valoare patrimoniul muzeal conform prevederilor Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.16. în vedera îndeplinirii atribuțiilor sale, Muzeul Județean de Istorie Brașov, are în stuctura sa un : serviciu Istorie; compartimentul Restaurare-Conservare; compartimentul Resurse Umane; compartimentul Secretariat; compartimentul Financiar-Contabil; compartimentul întreținere, un Laborator Foto și o Formație Pază, conform organigramei, statului de funcții și numărului de personal, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:

Art.17. Muzeul județean de Istorie Brașov este condus de un director, numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către Președintele Consiliului Județean Brașov.

Muzeul Județean de Istorie Brașov are în structura sa un serviciu de specialitate (Istorie), compartimentul Conservare și Restaurare și comartimentul Financiar-Contabil, conform organigramei anexă la acest regulament, conduse de câte un șef serviciu, respectiv de un contabil șef, numiți prin decizia directorului muzeului, cu avizul prealabil al Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art.18. Directorul și contabilul șef conduc și răspund de activitatea muzeului în limitele stabilite prin acte normative, potrivit atribuțiilor stipulate în ordinele de numire în funcție și în prezentul regulament.

Atrt.19. Persoanele numite în funcții de conducere menționate la art.17, se reunesc pentru adoptarea acelor decizii care implică participarea mai multor compartimente din cadrul muzeului, în Consiliul de Administrație.

Art.20. Atât Cosiliul de Administrație, cât și fiecare membru al acestuia își desfășoară activitatea cu consultarea și, după caz, cu avizul organului consultativ instituit potrivit reglementărilor în vigoare și prezentului Regulament, pentru problemele de specialitate.

Art.21. Organul consultativ instituit la Muzeul Județean de Istorie Brașov este Consiliul Științific.

Obiectivele muzeului sunt:

 • a. constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal;

 • b. cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal;

 • c. punerea în valoare a partimoniului muzeal în scopul cunoașterii, educării și recreerii, în condiții de stabitate microclimatică și securitate, prin expoziții, la sediul Muzeului, în țară și străinătate;

 • d.  activitatea de cercetare - dezvoltare în domeniul științelor naturii, antropologiei, biodeteriorării și biodegradării; investigație fizică, chimică și biologică a patrimoniului mobil și imobil, valorificarea acestuia prin expoziții, materiale de presă, - organizarea de expoziții temporare, locale și itinerante, naționale și internaționale;

 • e. constituirea și organizarea fondurilor documentare precum și arhivei generale;

 • f. organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informației despre patrimoniul cultural deținut și despre instituție, potrivit normativelor în vigoare;

 • g. editarea de publicații științifice și de popularitate;

 • h. angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem educațional destinat familiarizării acestuia cu domeniul instituției noastre;

 • i. realizarea de contracte de cercetare fundamentală și aplicativă;

 • j.  elaborarea de studii și cercetări în domeniile arheologiei, istorice, socioculturale și cercetării populaționale interdisciplinare, formarea de specialiști în domeniu, urmărind dezvoltarea parteneriatului și colaborării interne și internaționale, editarea de lucrări de specialitate și publicații de profil, manifestări de specialitate, sesiuni de comunicări, conferințe;

 • k. întocmirea și realizarea de proiecte, participarea la proiecte naționale și internaționale;

 • l.  organizarea de cursuri, cercuri și lecții educative cu tematică diversă;

 • m. activitatea de popularizare a acțiunilor muzeale;

 • n. cercetarea naturii, a mediului natural și artificial al omului;

 • o. realizarea de parteneriate, schimburi, colaborări cu instituții de profil, universități, asociații, fundații;

 • p. valorificarea produselor proprii (cărți, vederi, pliante și altele) și terțe în scopul popularizării activității muzeale.

CAPITOLUL III CONDUCEREA MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Art.22. Consiliul de Administrație este format din director, contabil șef și delegații Consiliului județean Brașov.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

 • a) aprobă programele de activitate curentă și de perspectivă, programele și proiectele educative, culturale și științifice ale muzeului, cu avizul Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Brașov;

 • b) stabilește măsurile necesare pentru punerea în practică a acestor programe și proiecte și răspunde de aplicarea lor;

 • c) aprobă norme și normative interne specifice activității muzeului;

 • d) propune Consiliului Județean bugetul anual de venituri și cheltuieli;

 • e) ia măsurile necesare respectării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și răspunde de aprobarea acestuia;

 • f) stabilește măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității și pentru conservarea patrimoniului general al muzeului și răspunde de aplicarea lor;

 • g) aprobă programele și prioritățile de investiții ale muzeului, în limitele stabilite prin bugetul aprobat;

 • h) aprobă programele de perfecționare și specializare a personalului muzeului;

 • i) aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului muzeului;

 • j) aprobă programarea concediilor de odihnă ale personalului de conducere la propunerea directorului;

 • k) aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și răspunde de aplicarea lor;

 • l) aprobă premierea, recompensarea materială, promovarea și sancționarea disciplinară a personalului muzeului;

 • m) aprobă scoaterea la concurs a posturilor libere, precum și metodologia de organizare a acestora, tematica, data și componența nominală a comisiilor de examinare;

 • n) organizează activitatea curentă a muzeului;

 • o) aprobă orarul de funcționare a muzeului pentru public, regimul de funcționare și tarifele aferente pentru spațiile și serviciile de orice natură oferite publicului sau unor terți de către muzeu;

 • p) aprobă propunerile de casare;

 • q) răspunde de respectarea prezentului Regulament, precum și a altor norme și normative în vigoare;

 • r) elaborează și propune Consiliului Județean modificarea prezentului Regulament, a statului de funcții, a oricăror norme și instrucțiuni ce sunt de competența Consiliului;

 • s) răspunde de legalitatea hotărârilor aprobate;

 • t) rezolvă orice alte probleme care privesc administrarea muzeului;

 • u) răspunde de executarea contractelor încheiate de muzeu, precum și de respectarea disciplinei contractuale;

 • v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Județean Brașov sau prevăzute de actele normative în vigoare;

Art.23. Consiliul de Administrație se întrunește lunar. Consiliul de Administrație poate fi convocat oricând, cu minim 24 de ore înainte de data propusă pentru ședință de către director sau, în lipsa acestuia, de către șeful de serviciu care îi ține locul. Cvorumul necesar deliberărilor este de 2/3 din numărul total de membri.

A

Art.24. In executarea atrimuțiilor sale, Consiliul de Administrație emite hotărâri. Hotărârile se aprobă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. în cazuri excepționale care implică răspunderea sa exclusivă sub semnătură proprie, directorul are drept de veto, caz în care va decide Delegația permanentă a Consiliului Județean Brașov.

Art.25. Dezbaterile și deliberările Consiliului de Administrație se consemnează într-un proces verbal, semnat de toți membri prezenți la ședință.

Procesele verbale sunt întocmite prin grija directorului și se consemnează într-un registru special, cu file numerotate și parafate. Directorul urmărește cum sunt îndeplinite hotărârile luate.

Art.26. Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de către director, în calitate de președinte de ședință, iar în lipsa sa, de către șeful de serviciu delegat să-1 reprezinte.

CAPITOLUL IV ATRIBUȚII DE SERVICIU

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DIRECTORULUI

Art.27. Directorul asigură conducerea curenta a muzeului și coordonează nemijlocit activitatea șefului de serviciu și a contabilului șef.

Art.28. Directorul reprezintă muzeul atât în relația cu Consiliul Județean Brașov cât și fată de terți.

Art.29. Directorul coordonează direct următoarele activități:

 • -  activitarea de cercetare;

 • -  activitatea de conservare - restaurare;

 • -  activitatea administrativă.

Art30. Directorul coordonează direct următoarele activități funcționale:

 • -  personal, salarizare;

 • -  administrativ, protocol, secretariat;

 • -  compartimente și seviciu.

Art.31. Directorul are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • a) este ordonator terțiar de credite al Consiliului Județean Brașov;

 • b) angajează prin semnătura sa, Muzeul Județean de Istorie Brașov în relațiile cu terți, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

 • c) angajează, conform cerințelor și cu respectarea legislației în materie, personalul muzeului;

 • d) avizează regulamentul de ordine interioară și orice alte norme privind disciplina tehnică, economică, sanitară, administrativă etc;

 • e) avizează premierea sau sancționarea personalului, la propunerea șefului de serviciu sau a contabilului șef, după caz;

 • f) semnează toată corespondența muzeului;

 • g) deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat superioare, pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • h) aprobă toate documentele financiar-contabile care necesită semnătura sa;

 • i) asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul muzeului;

 • j) avizează măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuității, pentru perfecționarea și specializarea personalului;

 • k) aprobă eșalonarea concediilor legale ale întregului personal al muzeului;

 • l) răspunde, în fața organului ierarhic, pentru activitatea muzeului și pentru îndeplinirea programului propriu de management general al muzeului;

 • m) îndrumă, controlează și răspunde de ansamblul activităților științifice, eduvative, culturale și administrative din cadrul muzeului;

 • n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către organul ierarhic superior și răspunde pentru modul lor de realizare;

 • o) ia orice alte măsuri, în limita prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare pentru o bună desfășurare a activității generale și specifice din muzeu;

 • p) îndeplinește orice alte artibuții și își asumă orice alte responsabilități de natură să asigure buna funcționare a muzeului și a fiecărui compartiment în parte;

 • q) aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul în alte instituții;

 • r) răspunde de patrimoniul muzeal (colecții, mijloace fixe, obiecte de inventar etc.);

 • s) răspunde de arhiva de documente a muzeului.

Art32. Directorul muzeului decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități ca:

 • -  evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe;

 • -  evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor de donații sau achiziții muzeale;

 • -  expertizarea, avizarea și recepția lucrărilor de conservare-restaurare;

 • -  casarea unor bunuri;

 • -  selectarea și evaluarea bunurilor valorificate în incinta muzeului;

 • -  scoaterea la licitație a unor bunuri;

 • -  achiziția de bunuri de patrimoniu cultural național; Art.33. în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii.

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ȘEFULUI DE SERVICIU

Art.34. Șeful de serviciu este numit de director cu respectarea reglementărilor legale în materie, după avizul președintelui Consiliului Județean Brașov. Prin decizie scrisă primește și atribuțiile directorului când este cazul.

Cerințele postului: studii superioare, activitate științifică recunoscută, publicații de specialitate, experiență în domeniu.

Atribuții:

 • a) întocmește planul de activitate al serviciului;

 • b) îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate din cadrul serviciului;

 • c) organizează și conduce activitatea de cercetare științifică a serviciului;

 • d) desfășoară în mod nemijlocit activitatea de cercetare științifică, prin participarea la elaborarea lucrărilor incluse în planul anual de cercetare ;

 • e) organizează și răspunde de activitatea muzeografică (fișe de obiect, fișe de sănătate, fișe de fototecă, dosare de acțiuni, dosare de restaurare etc.) ;

 • f) propune conducerii muzeului premierea sau, după caz, sancționarea personalului din subordine;

 • g) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine ;

 • h) răspunde de asigurarea bazei de documentare necesare pentru elaborarea temelor și lucrărilor de cercetare științifică;

 • i) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciului și răspunde pentru aceasta;

 • j) răspunde de respecrarea normelor PSI și de protecția muncii, atât pentru sine, cât și pentru personalul din subordine.

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONTABILULUI ȘEF

Art.35. Contabilul șef este numit de director, cu respectarea reglementărilor legale în materie după obținerea avizului Președintelui Consiliului Județean Brașov;

Contabilul șef are următoarele atribuții, competențe și răspunderi:

 • a) exercită atribuțiile prevăzute de Legea contabilității și de celelalte acte normative;

 • b) răspunde de legalitatea operațiunilor financiare ale muzeului;

 • c) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a muzeului, în conformitate cu toate dispozițiile și legile țării;

 • d) organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

 • e) analizează și propune măsuri pentru creșterea veniturilor instituției;

 • f) asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor instituției către bugetul statului, unității bancare și terți;

 • g) organizează contabilitatea în cadrul instituției în conformitate cu dipozițiile legale, și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor și inventarierea de bunuri;

 • h) asigură întocmirea la timp a bilanțurilor contabile trimestriale și anuale;

 • i) angajează muzeul prin semnătură, alături de director, în toate operațiunile economico-financiare;

 • j) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar;

 • k) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar-contabil pentru asigurarea investițiilor patrimoniului general al muzeului;

 • l) rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă;

 • m) organizează și răspunde de arhiva financiar-contabilă;

 • n) în lipsa contabilului șef, toate atribuțiile sale se exercită de către înlocuitorul său de drept;

 • o) răspunde de respectarea normelor PSI și de protecția muncii, atăt pentru sine, cât și pentru personalul din subordine.

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE INSPECTORULUI DE SPECIALITATE

Art.36. In cadrul compartimentului Resurse umane funcționează inspectorul de specialitate, direct subordonat Directorului - Manager.

 • -  este responsabil cu evidența întregului personal al instituției;

 • -  compartimentul elaborează și actualizează organigrama de personal, ștatul de funcții și ștatul de personal;

 • -  întocmește fișe de post pe baza descrierilor și sarcinilor stabilite de conducătorul ierarhic superior posturilor respective ;

 • -  elaborează și organizează programul de pregătire profesională;

 • -  elaborează și actualizează stuctura de salarizare a personalului;

 • -  întocmește toate documentele și raporturile prevăzute de lege în relațiile de muncă și respectarea drepturilor salariaților;

 • -  elaborează și administrează sistemul de evaluare a performanțelor profesionale a salariaților;

FUNCȚII DE EXECUȚIE - RESPONSABILITĂȚI

 • 1. Personalul de execuție din muzeu este format din personal de specialitate și personal administrativ.

 • 2. Personalul de specialitate cuprinde funcțiile de: arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, desenator, gestionar de colecție, fotograf și supraveghetor.

 • 3. Personalul administrativ cuprinde funcțiile de: economist, inspector de specialitate, referent de specialitate, secretar-dactilograf, funcționar, muncitor, paznic.

 • 4. Atribuțiile personalului de specialitate și ale personalului administrativ, se regăsesc detaliate în fișele de post.

 • 5. Fișele de post împreună cu fișele de evaluare a performanțelor individuale stau la baza promovării în cadrul instituției.

CAPITOLUL V

ORGANISME CONSULTATIVE ȘI COMISII DE SPECIALITATE ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚII

IV. 1. ORGANISME CONSULTATIVE:

Art.37. în vedera desfășurării în bune condițiuni a muzeului și a asigurării unui sistem de relații și informații operativ și permanent, la Muzeul Județean de Istorie Brașov se instituie Consiliul Științific.

Art.38. Membrii Consiliului Ștințific sunt numiți prin decizia directorului.

Din comisia Consiliului Științific pot face parte cercetători și personalități ale vieții științifice din domeniu, atât salariați ai muzeului, cât și din afara acestuia. Consiliul Științific este condus de președinte, asistat de un secretar.

Numărul membrilor Consiliului nu poate fi mai mic de 7 și mai mare de 21 persoane.

Consiliul Științific se întrunește semestrial, în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie în sesiuni extraordinare.

Convocarea sesiunilor extraordinare se face de către Președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Președintele Consiliului Științific este directorul muzeului.

Sesiunile extraordinare pot fi convocate fie de Președinte, fie de cel puțin x/i plus 1 din membri Consiliului, cu cel puțin 24 de ore înainte.

Pentru abordarea sau avizarea materialelor, lucrărilor etc. supuse dezbaterii este necesar votul a cel puțin !6 plus 1 din numărul membrilor prezenți, în condițiile în care cvorumul este de 2/3 din membri.

Procesele verbale ale sesiunilor se consemnează într-un registru special și se comunică Consiliului de Administrație, sub semnătura președintelui.

Consiliul științific are următoarele atribuții:

 • a) dezbate și avizează programul de cercetare științifică a muzeului;

 • b) propune teme, direcții de cercetare, programe;

 • c) exercită controlul științific asupra activităților de cercetare din muzeu;

 • d) analizează și avizează lucrările de cercetare elaborate de cercetătorii muzeului, de alți salariați precum și cele ralizate pe bază de contracte pe perioadă determinată;

 • e) propune promovarea, premirea sau alte forme de recompensare materială și morală sau, după caz, sancționarea salariaților angrenați în activitatea de cercetare, pe baza rezultatelor obținute;

 • f) propune Consiliului de Administrație componența comisiilor de examinare constituite pentru ocuparea unor posturi vacante de cercetători, precum și tematica acestor concursuri;

 • g) analizează și avizează publicațiile științifice elaborate sau publicate de Muzeul Județean de Istorie Brașov;

 • h) analizează atât tematica, cât și conținutul științific al tuturor manifestărilor sțiințifice;

 • i) organizează sesiuni de comunicări și rapoarte științifice în cadrul muzeului sau cu participarea altor specialiști;

 • j) avizează solicitările salariaților privind acordarea de burse, participarea la manifestări științifice în țară sau în străinătate, care implică o susținere materială din partea muzeului;

 • k) stabilește și menține legătura cu forurile științifice din domeniu;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții de natură să asigure buna desfășurare a activităților de cercetare științifică din cadrul muzeului, în limita mandatului acordat de director.

IV. 2. COMISn DE SPECIALITATE:

Art.39. Comisiile pentru elaborarea și achizionarea bunurilor culturale funcționează potrivit prevederilor legale în materie și sunt următoarele:

 • 1. Comisia pentru evaluarea și achizionarea de bunuri culturale mobile.

 • 2. Comisia pentru evaluarea și achizionarea de bunuri culturale imobile.

Fiecare comisie are 5 membri care sunt numiți în funcție de specificul bunurilor culturale care fac obiectul evaluării sau expertizării în vederea achiziționării. Cele două comisii propun măsurile și etapele de reevaluare a achiziționării. Cele două comisii propun măsurile și etapele de reevaluare a bunurilor culturale aflate în patrimoniul muzeului.

Art.40. Comisia de casare.

 • -  cuprinde un număr de 5 membri;

 • -  este responsabilă de verificarea documentelor, de situația din teren și de întocmirea listelor de casare în funcție de realitățile obiective și cu respectarea legilor, instrucțiunilr și normelor în vigoare.

Art.41. Comisia de recepție a lucrărilor de restaurare a bunurilor culturale mobile:

 • -  studiază, discută și aprobă calitatea restaurărilor efectuate, analizând dacă soluțiile de restaurare stabilite de laboratorul de restaurare au fost respectate;

 • -  este convocată ori de câte ori este nevoie de către director;

 • -  ia hotărâri cu majoritate de 2/3 din voturi.

Art.42. Comisia pentru recepția preliminară a lucrărilor de reparații din Muzeul de Istorie Brașov;

 • -  veghează ca execuția lucrărilor de reparații să corespundă normelor legale de calitate și exigențelor cerute de specificul obiectivelor arhitectonice, în concordanță cu documentația tehnico-economică avizată și aprobată.

CAPITOLUL VI ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Art.43. Serviciul istorie este seviciul în cadrul Muzeului Județean de Istorie Brașov. Acesta are în administrare operativă expozițiile permanente din Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, colecțiile de arheologie, istorie medievală, modernă, contemporană, colecția numismatică și medievală, biblioteca documentară.

Serviciul istorie participă cu programul propriu la programul general de activitate a Muzeului Județean de Istorie Brașov (cercetare științifică, evidență, valorificare a cercetării etc.).

Art. 44. Serviciul istorie- arheologie este subordonat directorului, fiind condus de un șef serviciu.

Cuprinde colecțiile publice de istorie, documente, carte veche, obiecte de uz casnic și de podoabă din diferite epoci, piese de mobilier costume arme, numismatică, hărți, lapidarium, fotografii de epocă desene etc., expoziția permanentă, depozite și laboratoare de conservare și restaurare.

îndeplinește următoarele sarcini:

 • a) elaborează proiecte și programe în domeniul istoriei pentru îmbogățirea și modernizarea tematicii expoziției permanente;

 • b) organizează cercetarea arheologică sau documentară, evidența, conservarea, restaurarea și protejarea patrimoniului muzeal;

 • c) acordă asistență științifică și de specialitate muzeelor, colecțiilor publice sau private și organizațiilor neguvemamentale județene, cu activitate în domeniu;

 • d) colaborează cu diverse instituții de învățământ sau de cultură din județ în vederea realizării programelor educative și științifice anuale sau multianuale;

 • e) valorifică patrimoniul muzeal prin organizarea de expoziții permanente sau temporare și participarea specialiștilor la diferite proiecte și programe județene, naționale sau internaționale (sesiuni de comunicări științifice, simpozioane etc.;

 • f) asigură deplasarea în condiții de siguranță cu autoturismul din dotare;

 • g) duce la îndeplinire și alte sarcini repartizate de director.

Art.45. Compartimentul de restaurare are următoarele atribuții:

Compartimentul de restaurare cu laboratorul de restaurare, funcționează cu personal calificat sau în curs de calificare, executând restaurări de piese din categoriile ceramică, metal și hârtie, și are următoarele atribuții:

 • a) elaborează programul anual de activitate, în funcție de necesitățile instituției;

 • b) întocmește dosare de restaurare pentru piesele propuse la restaurare;

 • c) execută restaurări în condițiile cerute de normele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural național.

Art46. Compartimentul de conservare are următoarele atribuții:

Asigură toate activitățile legate de gestionarea și întocmirea evidenței tehnico-operative a colecțiilor:

 • a) își însușește și respectă Normele de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural;

 • b) verifică factorii microclimatici din depozite, expoziții, înregistrând permanent parametrii acestora;

 • c) ia măsurile necesare privind buna funcționare a sistemelor de încălzit și iluminat și informează directorul asupra modificărilor survenite ce pun în pericol starea de sănătate a obiectelor;

 • d) răspunde de organizarea expozițiilor și a depozitelor, asigurând folosirea integrală și rațională a spațiului de expunere (depozite) cu respectarea Normelor de Conservare a bunurilor culturale;

 • e) solicită măsuri pentru tratarea obiectelor la care se descoperă procese evolutive de degradare;

 • f) gestionează și răspunde de întreg patrimoniul din depozite si ezpoziții;

 • g) întocmește fișe de conservare pentru piesele din colecția gestionată;

CAPITOLUL VII ACTIVITĂȚI AUXILIARE

Art.47. Prin activitățile auxiliare sunt asigurate diverse servicii publicului sau unor teți.

Activitățile auxiliare asigură realizarea de venituri muzeului. Aceste venituri se contabilizează și se utilizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Veniturile se realizează din vânzarea tichetelor de vizitare a muzeului, din taxele pentru filmare sau înregistrări audiovizuale, din comercializarea publicațiilor de specialitate sau de popularizare, a vederilor, pliantelor, afișelor etc. realizate de muzeu.

De asemenea, muzeul organizează comercializarea obiectelor de artă în interesul sporirii veniturilor proprii, în condițiile legii.

Executarea lucrărilor de conservare sau restaurare de bunuri culturale pentru alte persoane juridice sau fizice se face pe bază de contracte, iar sumele astfel realizate se comercializează ca venituri proprii.

Același regim îl au și sumele realizate ca urmare a executării unor contracte sau convenții de colaborare cu alte instituții publice sau persoane juridice de drept privat.

Liberalitățile cu orice titlu consimțite de către persoane fizice se contabilizează și se utilizează ca venituri, cu respectarea destinației stabilite de către ordonator sau testator.

Sumele obținute din închiriei de spații se utilizează ca venituri extrabugetare.

Sumele obținute prin sponzorizări se supun legislației speciale în materie. Art.48. Organizarea acestor activități se face prin hotărârea Consiliului de Administrație al muzeului.

Structura organizatorică necesară se aprobă de către director.

CAPITOLUL Vin ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art.49. Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie, se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

Art.50. (1) Managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, este asigurat de un director (manager), numit în continuare director, numit în baza susținerii unui concurs de proiecte de mamagement și a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 din O.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.

 • (2) Evaluarea managementului reprezintă verificarea de către Consiliul Județean Brașov a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate și este realizată de o comisie de evaluare, înființată în acest scop la nivelul autorității.

 • (3) Consiliul Județean Brașov încredințează directorului organizarea, conducerea și gestionarea activității Muzeului Județean Brașov, pe baza obiectivelor și indicatorilor culturali cuprinși în proiectul de management.

 • (4) Directorul răspunde de realizarea atribuțiilor ce îi revin prin fișa postului și contractul de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov, și are obligația de a-și folosi întreaga capacitate de muncă în interesul instituției, să dea dovadă de loialitate și confidențialitate față de instituție.

 • (5) Directorul informează conducerea Consiliului Județean Brașov asupra problemelor importante cu care se confruntă și prezintă anual sau la cererea acesteia, un raport asupra activității desfășurate pe o anumită perioadă de timp sau anual.

CAPITOLUL IX PERSONALUL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE

Art.51. Personalul Muzeului Județean de Istorie Brașov, este compus din personal contractual, care este angajat, sancționat și eliberat din funcție conform legii (Codul Muncii).

Art.52. Salarizarea personalului Muzeului Județean de Istorie, se face potrivit legislației privind salarizarea personalului din sectorul bugetar cu respectarea organigramei și a statului de funcții aprobat de Consiliul Județean Brașov și încadrarea în fondul de salarii prevăzut în bugetul anual.

Art.53. Personalul Muzeului Județean de Istorie, răspunde, după caz, disciplinar, contravențional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele prin care se încalcă normele legale, săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

CAPITOLUL X PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII

Art.54. (1) Patrimoniul Muzeului Județean de Istorie, este constituit din totalitatea bunurilor, a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale muzeului, din domeniile: istorie, arheologie, științele naturii, numismatică, documente și carte veche etc.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Muzeului Județean de Istorie se asigură prin subvenții alocate de la Consiliul Județean Brașov, din venituri proprii și din sponsorizări.

 • (3) Veniturile proprii provin din taxa de vizitare, vânzări de pliante și ilustrate, contracte de eliberare de sarcină arheologică etc.

 • (4) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul Jude țean Brașov.

 • (5) Fondurile aprobate inițial prin bubet nu pot fi modificate decât cu aprobarea ordonatorului principal de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și/sau a legilor rectificative ale bugetului de stat.

Art 55. Muzeul Județean de Istorie, organizează și conduce contabilitatea propriilor operațiuni financiare , conform legislației în vigoare și are cont deschis la Trezoreria Municipiului Brașov.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

Art56. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu dispozițiile reglementărilor legale în vigoare, precum și cu alte acte normative, ordine, instrucțiuni, norme și normative emise de Ministerul Culturii și Cultelor și de Consiliul Județean Brașov.

Art. 57. Litigiile muzeului se rezolvă pe cale amiabilă sau, după caz, la instanța de judecată competentă.

Art.58. Pentru aspectele nereglementate prin prezentul regulament, se aplică prevederile care potrivit dispozițiilor legale, se aplică instituțiilor publice.

Art. 59. (1) Atribuțiile directorului, ale personalului cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Muzeului Județean de Istorie, simt prevăzute în contractul de management și în fișele posturilor.

(2) în raport de modificările intervenite în structura sau activitatea unității, fișele posturilor personalului vor fi reactualizate și completate cu aprobarea directorului.

Art. 60. Personalul Muzeului Județean de Istorie, este încadrat potrivit Statului de funcții cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 61. Toți conducătorii, indiferent de nivelul ierarhic, au obligația să răspundă de:

 • a) sortarea, clasificarea, alegerea circuitului și păstrarea informațiilor clasificate (secret de serviciu, secret de stat, confidențial, etc.), conform legii;

 • b) organizarea, desfășurarea și monitorizarea instruirii, pregătirii și perfecționării profesionale pentru personalul din subordine;

 • c) stabilirea prin dispoziții sau prin fișele posturilor a câte unui înlocuitor, în vederea preluării parțiale a obligațiilor și atribuțiilor de serviciu, în perioada absenței titularului.

Art.62. Toți salariații Muzeului Județean de Istorie, au obligația si răspund de:

 • a) respectarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual;

 • b) depistarea, achiziționarea, sistematizarea, păstrarea, conservarea tuturor bunurilor din patrimoniul muzeal, conform Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată cu modificările ulterioare;

 • c) colectarea, sistematizarea, păstrarea, conservarea și arhivarea tuturor documentelor create, conform Legii Arhivelor naționale nr. 16/1996, cu modificările și completărileulteriare.

Art.63. Personalul instituției este obligat să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentului regulament.

Art.64. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Art 65. Orice modificare și completare a prezentului Regulament va fi propusă de către directorul - manager al instituției, în vedera aprobării prin hotărârea Consiliului Județean Brașov.

Atr.66. Regulamentul de Organizare și Funcționare poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, pentru buna desfășurare a activității.