Hotărârea nr. 279/2013

Hotărârea.nr.279 - privind aprobarea alocării sumei de 126.670 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital.


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.279

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 126.670 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5440/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 126.670 lei (inclusiv TVA), Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital;

Ținând cont de faptul că finanțarea se va asigura după cum urmează : 20% din valoarea totală a echipamentelor de către Consiliul Județean Brașov, iar restul de 80% de către Ministerul Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă alocarea sumei de 126.670 lei (inclusiv TVA) Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital, sumă care reprezintă un cuantum de 20% din valoarea echipamentelor medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din această valoare, suma de 75.000 lei a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, iar diferența va fi acoperită din excedentul bugetar.

Art.2. - Președintele ConsiliuluiJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


f

Spitalul de Pneumoftiziologie - Brașov

Nr. Crt

Denumire aparatura medicala

Cant

Preț unitar estimat

1

Body Pletismograf

1

50.000,00 €

2

Videobronhoscop

1

40.000,00 €

3

EKG portabil

1

3.500,00 €

4

Spirometru

1

6.000,00 €

5

Microscop binocular cu mersie si fluorescenta

1

4.000,00 €

6

Developator umed

TOTAL

1

10.000,00 €

lei cu tva

Preț total


estimat Preț lei 20%

50000,00

40000,00 3500,00 6000,00

55,80

44,64

3,91

6,70

4000,00

4,46

10000,00

11,16

0,00

113500,00

126,67

633330,00