Hotărârea nr. 278/2013

Hotărârea.nr.278 - privind aprobarea alocării sumei de 270.070 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie « Dr. I. A. Sbârcea » Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital.

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.278

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 270.070 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie « Dr. I. A. Sbârcea » Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5439/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 270.070 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie « Dr. I. A. Sbârcea » Brașov , pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital;

Ținând cont de faptul că finanțarea se va asigura după cum urmează: 20% din valoarea totală a echipamentelor de către Consiliul Județean Brașov, iar restul de 80% de către Ministerul Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 270.070 lei (inclusiv TVA) Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie « Dr. I. A. Sbârcea » Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital, sumă care reprezintă un cuantum de 20% din valoarea echipamentelor medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din această valoare, suma de 150.000 lei a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, iar diferența va fi acoperită din excedentul bugetar.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Spitalul clinic de Obs.>Ginecologie - Brașov


Nr. Cr Denumire aparatura medicala

Cant

1

Preț unitar estimat

80.000,00 €

Preț total estimat

80000,00

Preț lei 20%

89,28

1

Ecograf 3D cu 2 sonde (abdominal + vaginal) Doppler

2

Cardiotograf ( monitor fetal)

5

3.500,00 €

17500,00

19,53

3

Masa ginecologica

2

10.000,00 €

20000,00

22,32

4

Histeroscop

1

30.000,00 €

30000,00

34,10

5

Instrumentar medical (chirurgical) modem, diferit

1

50.000,00 €

50000,00

55,80

6

Histerosalpingograf

1

5.000,00 €

5000,00

5,58

7

Electrocauter RFU

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

8

Ecograf 2D

1

29.500,00 €

29500,00

32,30

TOTAL

242000,00

270,07

1350360,00