Hotărârea nr. 277/2013

Hotărârea.nr.277 - privind aprobarea alocării sumei de 652.860 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Copii Braşov, pentru demararea procedurilor de achiziţie publică de echipamente medicale pentru spital

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.277

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea alocării sumei de 652.860 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic


de Copii Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5438/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 652.860 lei (inclusiv TVA), Spitalului Clinic de Copii Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital;

Ținând cont de faptul că finanțarea se va asigura după cum urmează : 20% din valoarea totală a echipamentelor de către Consiliul Județean Brașov, iar restul de 80% de către Ministerul Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 652.860 lei (inclusiv TVA) Spitalului Clinic de Copii Brașov, pentru demararea procedurilor de achiziție publică de echipamente medicale pentru spital, sumă care reprezintă un cuantum de 20% din valoarea echipamentelor medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Din această valoare, suma de 368.000 lei a fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013, iar diferența va fi acoperită din excedentul bugetar.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


PREȘEDIN Aristotel Căncescu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


4

Masa operație cu accesorii ortopedie

1

40.000,00 €

40000,00

44,64

5

Injectomat (seringa automata)

6

3.000,00 €

18000,00

20,09

6

Distilator 20-25 I

1

5.000,00 €

5000,00

5,58

7

Hota cu flux laminar

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

8

Monitor cu capnograf (Capnograf)

1

6.000,00 €

6000,00

6,70

9

Microscop operator ORL

1

25.000,00 €

25000,00

27,90

10

Aparat RX-grafie si scopie digitala

1

250.000,00 €

250000,00

279,00

11

Aparat electroforeza

1

5.000,00 €

5000,00

5,58

12

Sistem ligashure pt laparoscopie

1

65.000,00 €

65000,00

72,54

13

Motor ortopedie (taiat gips)

1

6.000,00 €

6000,00

6,70

14

Instrumentar chirurgical adaptat copiilor

1

10.000,00 €

10000,00

11,16

15

Trusa ortopedie

1

12.000,00 €

12000,00

13,39

16

Sistem sterilizare instrumentar special

1

40.000,00 €

40000,00

44,64

17

Etuva

2

1.500,00 €

3000,00

3,35

18

Endoscop nazal 2,5

1

15.000,00 €

15000,00

16,74

TOTAL

585000,00

652,86

lei cu tva

3264300,00

Spitalul clinic de copii - Brașov

Nr. Crt

Denumire aparatura medicala

Cant

1

Ventilator prematuri, sugari

1

2

Pulsoximetru plus 2 senzori

10

3

Masa operație

1


Fresce/^   /

i   11/

h

Preț unitar

Preț total _ . , . _ _ J /

Preț lei 20%z

estimat

estimat

25.000,00 €

25000,00        27,90

1.000,00 €

10000,00 11,16

40.000,00 €

40000,00        44,64