Hotărârea nr. 274/2013

Hotărârea.nr.274 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 2/2013, întocmit de către expert evaluator Fătu Maria privind estimarea de intervale de valori a chiriilor pentru terenurile domeniului public al judeţului Braşov conform „ Zonării Municipiului Braşov”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 871/22.12.2009

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: offîce&iudbrasov,ro Website: wNvi.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.274

din data de 7.06.2013

- privind însușirea Raportului de evaluare nr. 2/2013, întocmit de către expert evaluator Fătu Maria privind estimarea de intervale de valori a chiriilor pentru terenurile domeniului public al județului Brașov conform ,, Zonării Municipiului Brașov”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 871/22.12.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară din data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul nr. 5396/06.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune însușirea Raportului de evaluare nr. 2/2013, întocmit de către expert evaluator Fătu Maria privind estimarea de intervale de valori a chiriilor pentru terenurile domeniului public al județului Brașov, conform „Zonării Municipiului Brașov”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 871/22.12.2009; această estimare, conform zonării, a intervalelor de valori a chiriilor este necesară instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pentru clarificarea situației juridice a terenurilor aferente clădirilor din domeniul public al județului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 131/2012, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 41/2013;

în conformitate cu prevederile art.91 alin. (1), lit „c” și art. 123 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art .1. - Se aprobă însușirea Raportului de evaluare nr. 2/2013, întocmit de către expert evaluator Fătu Maria, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind estimarea de intervale de valori a chiriilor pentru terenurile domeniului public al județului Brașov, în conformitate cu „ Zonarea Municipiului Brașov” - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 871/22.12.2009.

Art .2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

SC OLDO SILVA TEI SRL , CUI: RO 20200836, J03/2287/2006, Tel: 0728010619 www.oldo.ro, email: contact@oldo.ro

RAPORT DE EVALUARE

2 / 2013

Obiectiv : Evaluare teren pentru inchiriere

Beneficiar: Consiliul Județean Brașov

CUPRINS

CAPITOLUL 1

Rezumatul executiv

3

CAPITOLUL 2

Generalități

7

2.1

Scopul, obiectul si utilizatorul

2.2

Definirea valorii

CAPITOLUL 3

Ipoteze si condiții limitative

9

CAPITOLUL 4

Prezentarea datelor

12

4.1

Situația juridica

4.2

Date zona si localizare

4.3

Descrierea amplasament

4.4

Studiul pieței

CAPITOLUL 5

Analiza datelor si concluzii

16

5.1

Cea mai buna utilizare

5.2

Metode evaluare

5.3

Rezultatul evaluării. Opinie

CAPITOLUL 6

Acreditările evaluatorului

22

CAPITOLUL 7

Anexe ale raportului de evaluare

23

1. Rezumatul faptelor principale și concluziile importante

 • 1. OBIECTUL EVALUĂRII: Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea unui interval de valori al chiriei terenurilor din intravilanul Municipiul Brașov, pe zonele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Brașov nr. 871/22.12.2009.

 • 2.  BENEFICIARUL RAPORTULUI DE EVALUARE este CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, si evaluarea si raportul de evaluare au fost întocmite la solicitarea acestuia.

 • 3. SCOPUL EVALUĂRII: Evaluarea și raportul de evaluare are ca scop estimarea unui interval de valori al chiriei terenurilor din intravilanul Municipiului Brașov, pe zonele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Brașov nr. 871/22.12.2009, și nu pot fi folosite în alte scopuri.

 • 4. DATA EVALUĂRII: 31.05.2013

Raportul de evaluare constând în 18 pagini plus anexele reprezintă baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Documentația privind zonarea a fost pusa la dispoziție evaluatorului Tudor Mugurel de către beneficiarul evaluării si in baza acestei documentații au

fost efectuate investigații privind piața imobiliară locală cat si analiza acesteia prin culegerea de date și informații privind: închirieri si concesiuni de terenuri, tranzacții recente cu proprietăți similare și terenuri libere, intervievarea unor agenți imobiliari ce activează în zonă.

Evaluarea s-a făcut în concordanță cu standardele internaționale de evaluare IVS, codurile IVS, codul deontologic IVS.

Certific că datele prezentate sunt corecte în contextul informațiilor extrase din actele legale puse la dispoziție și informațiile verbale furnizate de proprietar.

Evaluatorul nu a avut și nu are nici un interes legat de obiectul evaluării,

iar realizarea evaluării și renumerarea nu depind de valoarea raportată.

Evaluatorul nu a evaluat proprietăți concrete, rezultatele evaluării s-au


bazat pe datele culese de pe piața..

Baza de evaluare din prezentul raport este valoarea de piața. Această valoare estimată prin aplicarea metodelor și procedurilor de evaluare care reflectă natura obiectului evaluării. Pentru determinarea acestei valori am aplicat următoarele metode:

J Abordarea prin comparația de piața a terenurilor

J Metodologia de evaluare a chiriilor terenurilor.

Valoarea de piața a chiriei / mp teren intravilan pe zonele stabilite prin HCL NR. 871/22.12.2009 a Consiliului Local Brașov, estimata, este:

VALOAREA DE PIAȚA

DETERMINATĂ PRIN

METODA COMPARAȚIEI

DIRECTE

 • 1. ZONA A 12-20 euro/mp/an, echiv. 53-88 lei/mp/an

 • 2. ZONA B 7-12 euro/mp/an echiv. 32-53 lei/mp/an

 • 3. ZONA C 4-7 euro/mp/an echiv. 17-32 lei/mp/an

 • 4. ZONA D 1-3 euro/mp/an echiv. 4-13 lei/mp/an

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

Argumentele care au stat la baza elaborării opiniei de mai sus, precum și considerente privind valoarea sunt:

 • a) valoarea a fost exprimată ținînd seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport;

 • b) S-au determinat intervale de valori ale chiriilor deoarece zonele au arii largi de răspândire si locațiile nu au aceasi valoare ;

 • c) valoarea estimată în valută este valabilă atât timp cât condițiile în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifică semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent odată cu trecerea timpului și variația lor în raport cu cursul valutar nu este liniară;

 • d) valoarea este o predicție;

 • e) valoarea este subiectiva;                        ? L . &

 • f) valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu^^

 • f) valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu;

 • g) evaluarea este o opinie asupra unei valori.

Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificam ca afirmațiile prezentate si susținute în acest raport sunt adevarate si corecte si au fost verificate, in limita posibilităților, din mai multe surse. De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate si condițiile limitative specifice, opiniile si concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva cu privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de părțile implicate.

Onorariul ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unui interval de valori (din evaluare) care sa favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerințele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania).

Evaluatorii au respectat codul deontologic al ANEVAR. Prezentul raport a fost efectuat in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare IVS.

Acest raport de evaluare este confidențial atat pentru client cat si pentru evaluator si este valabil numai pentru scopul menționat in prezentul raport; nu se accepta nici o responsabilitate daca este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop. Raportul de evaluare nu va putea fi publicat sau menționat in alt fel, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului si al clientului acestuia, cu specificația formei si a contextulmjiu^re ar urma sa

Evaluatorii nu sunt obligați sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare, decât in baza unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementările deontologice si de conduita ale profesiunii si respectiv cu respectarea legislației in vigoare.

Evaluatori

Tudor Mugurel si

 • 2. Generalități. Premisele evaluării

  • 2.1 Scopul,obiectul evaluării, utilizarea evaluării și utilizatorul evaluării

Obiectul evaluării.

Prezentul raport de evaluare are ca obiect estimarea unui interval de valori al chiriei terenurilor din intravilanul Municipiul Brașov, pe zonele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Brașov nr. 871/22.12.2009 . atașata in copie prezentului raport.

Scopul evaluării.

Evaluarea și raportul de evaluare are ca scop estimarea unui interval de valorii al chiriei terenurilor in Municipiul Brașov, pe zonele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Brașov nr. 871/22.12.2009 și este utilizat pentru uz intern si nu pot fi folosite în alte scopuri.

Utilizatorul evaluării: prezentul raport dc evaluare se adresează CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV, în calitate de client și de destinatar.

Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și destinatar.

 • 2.2 Definirea valorii și data estimării valorii

Ținând cont de scopul și utilizarea evaluării , estimarea unui interval al chiriei terenurilor in Municipiul Brașov, pe zonele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Brașov nr. 871/22.12.2009pentru uz intern, s-au urmărit recomandările standardului internațional de evaluare IVS T. “Valoare de piața - bază de evaluare”. Obiectul acestui Standard este de a oferi o definiție uzuală a valorii de piață și explică criteriile generale, referitoare la această definiție și la aplicarea ei în evaluarea proprietății, atunci când scopul și utilizarea propusă a evaluării cer estimarea valorii de piața.

Conform Standardului IVS 1, definiția valorii de piață este:

“Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, întrro tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing

corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere”

Standardul se aplică valorii de piață a terenurilor pe zone, valoare care sta la baza determinării intervalului de chirie pe zone.

In prezenta evaluare, tipul de valoare ce urmeaza a se stabili este valoarea de piața (interval de valori) a chiriilor terenurilor pe zonele stabilite prin HCL a Consiliului Local Brașov nr. 871/2009.

Data estimării valorii. Valoarea estimata in prezentul raport are la baza informații privind nivelul preturilor înregistrate in perioada 1-31 mai 2013, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate. Evaluarea a fost realizata la data de 31.05.2013.

Moneda raportului. Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in valuta este 4,3794 RON. pentru un EUR. Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.).

Inspecția proprietății. Deoarece nu exista o proprietate definita evaluarea s-a întocmit in baza HCL 871/2009 a Mun. Brașov. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenurilor sau defecte ascunse ale proprietăților.

3. Ipoteze si condiții limitative

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiții limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

Ipoteze:

■\ Legidnuuj Hr. 125CC' h

■           Si^cUiiix^a:         /f

El, EPI,          // • ■  Nu s-a făcut nici o investigație si nici nu s-au inspectat proprietăți.

a Valorile estimate in raportul de fata au plecat de la premisa ca imobilul evaluat este utilizat in concordanta cu toate autorizațiile , neexistand nici o disputa cu vecinii, ocupantii spatiilor invecinate sau administrația locala.

 • ■  Evaluatorii au presupus ca imobilul evaluat se conformează restricțiilor urbanistice din zona, deține toate licențele, autorizațiile, certificatele necesare utilizării sale.

 • ■  Am considerat ca toate informațiile obținute de la client sunt adevarate si corecte. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru neconcordantele generate de informații eronate oferite client.

 • ■  Evaluatorii, prin reglementările profesionale cărora se supune, nu au calitatea juridică de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor menționate și nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunului imobil evaluat, considerat existent în prezenta lucrare, ca ipoteză de lucru.

 • ■  Evaluatorii au considerat proprietatea imobiliara subiect libera de sarcini, fiind evaluata in aceasta ipostaza.

 • ■  Nu s-a efectuat nici o investigație referitoare la prezenta sau absenta substanțelor poluante si, prin urmare, nu se poate oferi nici o asigurare a potențialului sau impact asupra evaluării. In consecința, pentru scopul acestei evaluări, am presupus ca nu sunt, pe sau in cadrul proprietății, nici un fel de substanța poluanta, care ar putea contamina proprietatea si diminua valoarea acesteia. Orice identificare ulterioara nu ne este imputabila.

 • ■  Evaluatorii nu isi asuma nici o responsabilitate pentru evenimentele ce influențează valoarea proprietății care au avut loc după data evaluării si care nu au fost indicate.

■ Natura piețelor emergente cum este si Romania presupune anumite dificultăți in cuantificarea unor valori de piața. Oricum, valorile exprimate

in cadrul acestui raport trebuie sa fie considerate ca fiind cea mai buna estimare a proprietății in cauza. Subliniem ca valoarea recomandata a fost determinata strict prin perspectiva situației pieței, la data de referința a evaluării, situație care se poate modifica, intr-un interval mai scurt sau mai lung, in funcție de dinamica economica, ceea ce ar implica reconsiderarea poziției noastre.

 • ■  Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștința.

 • ■  Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății in condițiile tipului valorii selectate.

Condiții limitative

 • ■  Nu au fost indicate suprafețele ce se vor închiria si nua a fost prezentata o documentație in acest sens.

 • ■  Valorile estimate in raport sunt orientative pentru zonele prestabilite de HCL 871/22.12.200.

 • ■  Evaluatorul a fost de acord sa-si asume responsabilitatea misiunii incredintate de către clientul numit in raport, in scopul utilizării precizate de către client respectiv in scopul menționat in raportul de fata.

 • ■  Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia.

 • ■  Evaluatorii, prin natura muncii sale, nu sunt obligați sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune.

 • ■  Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului.

Sursele de informații

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au fost:

 • □ Informațiile privind obiectul prezentei evaluări sunt furnizate de către client, care poartă întreaga responsabilitate în ceea ce privește veridicitatea și corectitudinea lor.

 • □ Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la agenții imobiliare, informații privind cererea si oferta preluate din publicațiile de profil, informații care au fost sintetizate in analiza pieței imobiliare.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la proprietar aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 4. Prezentarea datelor

4.1. Situația juridica

Menționam ca evaluarea a fost întocmită in baza HCL 871/22.12.2009 a Mun. Brașov si am luat cunoștința de aceste aspecte pe baza actelor puse la dispoziție de către beneficiarul evaluării.

4.2 Date despre zona si localizare

Zonele de referința sunt cele stabilite prin HCL 871/22.12.2009 a Consiliului Local al Mun. Brașov atașata in copie prezentului raport.

4.3 Descrierea amplasamentului

împărțirea străzilor pe zone este prezentat in anexa copia a HCL

871/22.12.2009 a Consiliului Local al Mun. Brașov.

Descrierea proprietarii.

Infrastructura terenului

Nu s-a întocmit o evaluare pe subiecte concrete si nu pot fi făcute descrieri referitoare la infrastructura.

4.4. Studiul pieței

Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în icontact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de piețele bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliară este unică iar amplasamentul său este fix. Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente: numărul de vânzători și cumpărători care acționează este relativ mic, proprietățile imobiliare au valori ridicate care necesită o putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste piețe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă, precum și să fie influențate de tipul de finanțare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea avansului de plată, dobânzile etc. în general, proprietățile imobiliare nu se cumpără cu banii jos, iar dacă nu există condiții favorabile de finanțare tranzacția este periclitată.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară in condiții de criza este o piața blocata cu tranzacții fortuite. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru.

Datorită tuturor acestor factori, comportamentul piețelor imobiliare in moment de criza este dificil de previzionat. Sunt impojtfâjjjse o


interacțiunea participanțiior pe piață și măsura în care aceștia sunt afectați de factori endogeni și exogeni proprietății.

în funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, tipul și vârsta participanțiior la piață, pe de o parte și tipul, amplasarea, design-ul și restricțiile privind proprietățile, pe de altă parte, s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare (rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, la rândul lor, pot fi împărțite în piețe mai mici, specializate, numite subpiețe, acesta proces de segmentare a pieții și dezagregare a proprietății.

Piața imobiliara din Brașov a cunoscut in ultimul timp o scădere neregulata cu previziuni greu de estimat.

Piața chiriei terenurilor este puțin cunoscuta.

Analiza ofertei

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

Agențiile imobiliare prezintă oferte diverse pentru terenuri in toate zonele orașului. Preturile terenurilor din intravilanul Mun. Brașov variaza intre si 10 si 300 euro/mp in funcție de zona de amplasare si destinație.

Nu sunt cunoscute suficiente oferte de chirii terenuri pe piața.

Analiza cererii

Cererea reflectă necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) și pentru un anume tip de proprietate, analiza urmărește produsul sau serviciul final pe care îl asigură proprietatea.

Dintre factorii mai importanți în analiza cererii pe piața terenurilor se pot aminti: populația în aria pieței, dimensiunea și numărul familiilor locatare, compoziția și distribuția pe vârste, tipologia locur”              w * rata


șomajului, veniturile și salariile, considerații financiare cum ar fi nivelul economiilor, cerințele de creditare.

Pe piața imobiliara din Brașov, cererea a scăzut semnificativ incepand cu anul 2008, o data cu declanșarea crizei economice care a afectat toate ramurile economiei si nivelul de trai al populației in tara noastra si mare parte din lume.

Echilibrul pieței

Din punct de vedre teoretic, punctul de echilibru este greu de atins, ciclul imobiliar neputand fî sincronizat cu ciclul de dezvoltare al afacerilor datorita instabilității economice, activitatea imobiliara răspunzând la stimuli pe termen lung sau scurt. Ciclul pe termen scurt depinde de schimbărilor la nivelul caracteristicilor populației existentesi de veniturile sale, in timp ce pe termen lung depinde, mai ales, de disponibilitatea creditelor si condițiilor de finanțare.

Având in vedere cele prezentate anterior, la nivelul pieței analizate exista un dezechilibru in favoarea ofertei, fiind o piața a ofertelor. In opinia noastra, tendința se va mantine si in viitor.

5» Analiza datelor si concluzii

5.1 Cea mai buna utilizare

Având în vedere scopul prezentei evaluări: estimarea valorii de piața, analiza celei mai bune utilizări care identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care poate fi pusă proprietatea, nu se impune a se analiza, deoarece nu avem subiecte bine stabilite de evaluat ci valori ale chiriilor terenurilor pe zone de amplasament.

Cea mai bună utilizare este definită astfel: “Utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare,”

5.2 Metode de evaluare

Baza de evaluare din prezentul raport este valoarea de piața așa cum a fost ea definită anterior. Această valoare de piața este estimată prin aplicarea metodelor și procedurilor de evaluare care reflectă natura proprietății și circumstanțele în care proprietatea respectivă va fi vanduta ocupantilor actuali. Pentru determinarea acestei valori am aplicat următoarele metode.

J Abordarea prin comparația vânzărilor - Metoda comparației vânzărilor.

A. Abordarea prin comparație

în cadrul metodei comparației directe estimarea valorii de piața a chiriilor, se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat. Este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere - ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valoarea globală a proprietăților construite cu destinație de locuință tip casă, tranzacționate în zonă care arată nivelul pieței imobiliare specifice.

Elementele de comparație sunt: dreptul de proprietate transmis, condiții de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizare, caracteristici tehnice, caracteristici economice utilizare.

Metoda comparației directe este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, în condițiile existenței informațiilor cu privire la tranzacții recente cu date sigure și care să indice tendințele pieței.

Pentru estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de imobile efectuate în zonă, precum și la datele furnizate de o serie de agenții imobiliare și de informațiile existente în publicațiile de specialitate. Au fost selectate și analizate următoarele oferte de terenuri comparabile situate în zonă:

!.Teren de vanzare in Poiana Brașov (mica), parcelai in 3 suprafețe, cu toate utilitățile. Priveliște deosebita. Deschidere direct la drumul spre Poiana Brașov. Preț total suparafete 125 euro/mp.

 • 2. spre vânzare teren situat in poiana brașov central langa vila pinul, mesteacănul si zambila

trei parcele de:l623mp,    2916 mp,    2832mp se pot comasa. total

suprafața 7371mp.prel 200 euro mp toata suprafața si parcelat 220 euro.

 • 3. Teren ultracentral prelabil construcție clădire apartamente

Brașov, zona Central, 500 mp, front stradal: 15 m, intravilan construcții, 135.000, EUR, Terenul este complet plat si prezintă si o construcție renovabila sau demolabila. Propunem poziția pentru construcție vila, clădire apartamente, sediu firma, centru medical etc, 245 EURO/MP

 • 4. De vanzare 875 mp teren Cuza Vodă in centrul Brașovului , Brașov, zona Central, Cuza Vodă, 39 A, 315.000, EUR 360 EUR / mp Preț negociabil, front stradal 5 m, construcție pe teren. Toate utilitatile-curent,gaz, apa, canalizare Poziție de excepție,in centrul Brasovului.CUpentru P+2+M,C. U.T 1,5,P.O.T40%

 • 5. Teren suprafața 600 mp. front stradal 20 mp. intravilan construcții in zona magazinului Star, Toate militat ile, Preț 126.000 euro. 210 euro/mp

 • 6. Teren suprafața 760 mp, front stradal 15 mp, intravilan construcții in centrul istoric. construcție pe teren. Toate utilitățile, Preț 127.000 euro, 210 euro/mp.

 • 7. Teren in Brașov, zona centrala (strada Lunga - slr. Memorandului). 900 mp. deschidere 20 m, panorama frumoasa, toate utilitalile - apa. gaz, curent electric, canalizare, vile langa teren, preț 180 euro/mp

ZONA B

 • l. Se oferă spre vanzare teren situat pe strada Vasile Lupu. Dispune de o suprafața de 1560 mp, acces direct din strada, ingradit. PREȚ 340.000 EURO, 218 EURO/MP

2.Se oferă spre vanzare teren situat pe strada Zizinului, suprafața de 851 mp, fs. 36 m. PREȚ 120.000 EURO. 141 EURO/MP

3.Se oferă spre vanzare teren situat zona Racadau.Dispune de o suprafața de 1000

mp.fs. 30m, PREȚ215.000 EURO. 215 EURO/MP

ZONA C

 • 1. Parcela de 10000 mp in cea mai deosebita zona din Brașov cu PUZ făcut. Front la strada Plopilor(asfaltata) de cea 150 ml. Utilitățile sunt la căpătui parcelei Se poate si

parcela, preț 38 EUR/mp


16

 • 2. Proprie iar. vurid in Brasov.str. invătălorilor 800 mp teren cu front mare muie o construcție ar avea avantajul unui peisaj de mare excepție in spate fiind liziera pădurii iar in falii o terasa îndrăzneală iar peni ru acces usor.bonus.deci in același preț,un garai de 54 mp aflat la parter si care are acces facil din strada largă prin curtea comună unde se mai află o garsonieră de 35 mp care,pentru cumpărătorul terenului.ca să rămână singur in curte,se poate vinde la prețul de numai 14 000 euro,altfel prețul ei este de 21 500 euro. La lot pachetul,se mai poale lotuși ușor negocia. 43 euro/mp

 • 3. Vând 15200 mp teren la ieșirea din Brașov spre Sanpetru,pana in soseaua ocolitoare, strada Orizontului din 13 Decembrie, 25 euro/mp

ZONA D

 • 1. Persoana juridica, vând teren intravilan in Stupini, jud. Brașov, aflat la doar 500 m de intersecția dintre DN13(E60) si soseaua ocolitoare a mim. Brașov, intre reprezentanta de camioane si clădirea call-center de telefonie. Suprafața: 8600 mp, cu ieșire la drumul principal, avand o deschidere 60m. Terenul este pretabil pentru construcții industriale (certificat urbanism. POD. P UZ), fiind prevăzut cu utilitati in imediata apropiere: apa, gaz, electricitate. Preț 75 euro/mp pentru vanzare sau 1500 euro/luna pentru închiriere. 2 euro chirie/luna

 • 2. Teren pestrada Cozia nr. 9 Stupini, Brașov,situat intre case + autorizație de construcție*proiect aprobat.Prețul este ușor negociabil, preț 24.000 euro, 46 euro/mp

 • 3. Proprietar vând teren in suprafața de 2115 mp l apret de 12 euro/mp, utilitati in apropiere

Valoarea de piața a terenurilor, estimata conform anexelor 4A - 4D a fost utilizata la estimarea valorii de piața a chiriilor terenurilor pe zonele stabilite prin HCL 871/22.12.2009. Conform anexei de calcul ( anexa nr. 1) atașata raportului de evaluare, intervalele de valori ale chiriilor se prezintă astfel:

VALOAREA DE PLATA

 • 1. ZONA A 12-20 euro/mp/an, echiv. 53-88 iei/mp/an

 • 2. ZONA B 7-12 euro/mp/an echiv. 32-53 lei/mp/an

 • 3. ZONA C 4-7 euro/mp/an echiv. 17-32 lei/mp/an

 • 4. ZONA D 1-3 euro/mp/an echiv. 4-13 lei/mp/an

Valorile nu conțin TVA

5.3 Rezultatul evaluării. Opinia evaluatorului

în opinia evaluatorului, valoarea de piața a chiriilor (intervale de chirii) terenurilor in funcție de zonele stabilite prin HCL 871/2009, estimată in®fcfie

ĂL-’;,   t'f** 'co

uc valoarea de piața determinată prin metoda comparației directe si determinata prin metodologia de calcul anexata, sunt intervale de valori si se prezintă astfel.

 • 1. ZONA A 12-20 euro/mp/an, echiv. 53-88 lei/mp/an

 • 2. ZONA B 7-12 euro/mp/an echiv. 32-53 lei/mp/an

 • 3. ZONA C 4-7 euro/mp/an echiv. 17-32 lei/mp/an            ___ ____

 • 4. ZONA D 1-3 euro/mp/an echiv. 4-13 lei/mp/an

(Valorile nu conțin TVA)

Aceste valori se refera la chirii pe termen lung si sunt praguri minime de incepere a negocierilor.

Referitor la aceste intervale de valori pot fi precizate următoarele:

 • > Valoarea a fost exprimată și este valabilă exclusiv în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • > valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • > valoarea este o predicție;

 • > valoarea este subiectiva;

 • > evaluarea este o opinie asupra unei valori.

CAPITOLUL 6 Acreditările evaluatorului

Expert evaluator UNEVAR - Tudor Mugurel

Expert evaluator UNEVAR - Fatu Maria

Curs ANE VAR - Evaluarea proprietăților imobiliare

Curs ANEVAR - Evaluarea bunurilor mobile

Curs ANEVAR - Evaluarea întreprinderilor

CAPITOLUL 7 Anexe ale raportului de evaluare

 • -  Metodologia de calcul a valorii chiriei

 • -  Oferte piața

 • -  Anexa 4A-4D evaluare teren pe zone prin comparație directa.

 • -  HCL 871/22.12.2009

Data 31.05.2013                               Evaluatori

Metodologia de calcul a valorii chiriilor pe 1 mp/an, pe zonele stabilite prin

HCL nr. 871/22.12.2009

ZONA

preț piața

nr ani

chirie

chirie

teren

recuperare

euro

lei

euro/mp

valoare

ZonaA(O)

500

25

20

88

Zona A

300

25

12

53

Zona B

180

25

7

32

Zona C

75

25

3

13

Zona D

35

25

1

4

Preturile terenurilor au fost culese de pe piața

Timp de recuperare valoare teren este conform Legii50/1991 Cursul valutar la 31.05.2013 este 4,3794 lei/euro

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Suprafața

1.00

875

1,623

900

500

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

360

200

180

125

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corectiertEuro/mp)

20%

20%

20%

20%

Preț corectat

432

240

216

150

_________

Condiții vanzare f-5% din ofertai

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

43.20

12.00

10.80

7.50

Preț corectat

388.80

228.00

205.20

142.50

Localizare

nespecificat

nespecificat

nespecificat

nespecificat

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

388.80

228.00

205.20

142.50

Acces

similar

similar

similar

mai puțin bun

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

388.80

228.00

205.20

142.50

Destinația (utilizarea terenului)

similar

similar

similar

0

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

388.80

228.00

205.20

142.50

Utilitatî

toate

toate

toate

toate

0

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

388.80

228.00

205.20

142.50

Suprafața

1.00

875

1,623

900

500

Corecție procentuala

-20%

-20%

-20%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-77.76

-45.60

-41.04

-7.13

Preț corectat

311.04

182.40

164.16

135.38

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

Total corecție bruta

192.96

97.60

87.84

39.63

total corecție bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

1 EUR/mp

0

S teren = 1 mp

0€| 0

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Suprafața

1.00

1,560

851

1,000

0

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

218

141

215

1

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

20%

20%

20%

20%

Preț corectat

262

169

258

1

Condiții vanzare f-5% din ofertai

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

26.16

8.46

12.90

0.06

Preț corectat

235.44

160.74

245.10

1.14

Localizare

nespecificat

nespecificat

nespecificat

nespecificat

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

235.44

160.74

245.10

1.14

Acces

similar

similar

similar

mai puțin bun

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

235.44

160.74

245.10

1.14

Destinația (utilizarea terenului)

similar

similar

similar

0

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

235.44

160.74

245.10

1.14

Utilitati

toate

toate

toate

toate

0

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

235.44

160.74

245.10

1.14

Suprafața

1.00

1,560

851

1,000

0

Corecție procentuala

-20%

-20%

-20%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-47.09

-32.15

-49.02

-0.06

Preț corectat

188.35

128.59

196.08

1.08

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

Total corecție bruta

116.85

68.81

104.92

0.32

total corecție bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

1

EUR/mp

0

S teren = 1 mp

0€]

0

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Suprafața

1.00

8,600

521

2,115

0

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

75

46

12

1

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

20%

20%

20%

20%

Preț corectat

90

55

14

1

.....

Condiții vanzare f-5% din oferta)

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

9.00

2.76

0.72

0.06

Preț corectat

81.00

52.44

13.68

1.14

Localizare

nespecificat

nespecificat

nespecificat

nespecificat

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

81.00

52.44

13.68

1.14

Acces

similar

similar

similar

mai puțin bun

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

81.00

52.44

13.68

1.14

Destinația (utilizarea terenului)

similar

similar

similar

0

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

81.00

52.44

13.68

1.14

Utilitati

toate

toate

toate

toate

0

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

81.00

52.44

13.68

1.14

Suprafața

1.00

8,600

521

2,115

0

Corecție procentuala

-20%

-20%

-20%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-16.20

-10.49

-2.74

-0.06

Preț corectat

64.80

41.95

10.94

1.08

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

Total corecție bruta

40.20

22.45

5.86

0.32

total corecție bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

1 EUR/mp

0

S teren = 1 mp

0€

0

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Suprafața

1.00

10,000

800

15,200

0

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

38

43

25

1

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

20%

20%

20%

20%

Preț corectat

46

52

30

1

-------- ------ --

. . _ ...

——-

Condiții vanzare f-5% din oferta)

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

4.56

2.58

1.50

0.06

Preț corectat

41.04

49.02

28.50

1.14

Localizare

nespecificat

nespecificat

nespecificat

nespecificat

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

41.04

49.02

28.50

1.14

Acces

similar

similar

similar

mai puțin bun

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

41.04

49.02

28.50

1.14

Destinația (utilizarea terenului)

similar

similar

similar

0

Valoarea corecției (eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

41.04

49.02

28.50

1.14

Utilîtati

toate

toate

toate

toate

0

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

41.04

49.02

28.50

1.14

Suprafața

1.00

10,000

800

15,200

0

Corecție procentuala

-20%

-20%

-20%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-8.21

-9.80

-5.70

-0.06

Preț corectat

32.83

39.22

22.80

1.08

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

Total corecție bruta

20.37

20.98

12.20

0.32

total corecție bruta cea mai mica

Valoarea estimata

rotund

1 EUR/mp

0

S teren = 1 mp

0€|

0HOTĂRÂREA Nr. 871 din data de 22 decembrie 2009

Privind: Zonarea Municipiului Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 decembrie 2009;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrate cu nr. 91.854 din 15 decembrie 2009, prin care s-a propus “Zonarea Municipiului Brașov", ce cupriride'ahexă'cu

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov; în temeiul ari. 36, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 6 pct. 11 și art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă "Zonarea Municipiului Brașov" conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2004, privind completările la zonarea Municipiului Brașov, precum și orice alte prevederi contrare, se revocă.

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.L. nr. 871/2009

Zonarea străzilor actuale din Municipiul Brașov

Nr.crt.

Tip artera

Denumire actuala

Zona

1

Strada

1 Decembrie 1918. de lainceput la str.Bronzului

B

Strada

1 Decembrie 1918, de la str.Bronzului la final

C

2

Strada

1 Mai

B

3

Strada

8 Martie

C

4

Strada

9 Mai

B

5

Strada

11 Iunie 1848

B

6

Strada

13 Decembrie, de la început la str.A.Vlaicu

A

Strada

13 Decembrie, de la str.A.Vlaicu la final

B

7

Bulevardul

15 Noiembrie

A

8

Strada

Abatorului

C

9

Strada

Abrud

C

10

Strada

Afinelor

C

11

Strada

Agricultorilor

C

12

Strada

Agrișelor

A

13

Strada

Albatrosului

C

14

Strada

Albă

B

15

Strada

Albăstrelelor

B

16

Strada

Albinelor

C

17

Strada

Alecu Russo

A

18

Strada

Alexandru cel Bun

B

19

Strada

Alexandru Ciurcu

C

20

Strada

Alexandru Flechtemnalier

C

21

Strada

Alexandru loan Cuza

A

22

Strada

Alexandru Ion Lapedatu

D

23

Strada

Alexandru Odobescu

B

24

Strada

Alexandru Papiu llarian

B

25

Strada

Alexandru Sahia

B

26

Bulevardul

Alexandru Vlahuță

A

27

Strada

Aluminiului, de la început la str.Bronzului

B

Strada

Aluminiului, de la str.Bronzului la final

C

28

Strada

Aluniș

B

29

Strada

Alunului

D

30

Strada

Amurgului

C

31

Strada

Ana Ipătescu

A

32

Strada

Andreas Clemens

D

33

Strada

Andrei Bârseanu

C

34

Strada

Anghel Saligny

B

35

Strada

Aninoasa

A

36

Strada

Anton Pann

C

37

Strada

Apollo

B

38

Strada

Apollonia Hirscher

A

39

Strada

Aprily Lajos

D

40

Strada

Apulum

A

41

Strada

Argintului, de la început la str.Bronzului

B

Strada

Argintului, de la str.Bronzului la final

C

42

Strada

Arinului

B

43

Strada

Armoniei

B

44

Strada

Aron Pumnul

D

45

Strada

Artur Leiter

D

46

Strada

Arțarului

B

47

Strada

Astra

C

48

Strada

Augustin Benea

D

49

Strada

Augustin Bunea

C

50

Strada

Augustin Tătaru

D

51

Strada

Aurel Ciortea

D

52

Strada

Aurel Marin

C

53

Strada

Aurel Vlaicu

A

54

Strada

Aurelian

B

55

Strada

Aurora

B

56

Strada

Automotoarelor

C

57

Strada

Avram lancu, de la început la str.Nicopole

A

Strada

Avram lancu, de la str.Nicopole la final

B

58

Strada

Axente Banciu

C

59

Strada

Baba Novac

B

60

Strada

Baciului

C

61

Strada

Baiului

D

62

Strada

Bâlea

C

63

Strada

Banatului

B

64

Strada

Barbu Lăutaru

B

65

Strada

Barbu Ștethnescu Delavrancea

B

66

Strada

Bârsa Repede

C

67

Strada

Bârsei

C

68

Strada

Basarabia

B

69

Strada

Bazaltului

C

70

Strada

Băilor

A

71

Strada

Berzei

B

72

Strada

Bihorului

B

73

Strada

Bisericii Române

A

74

Strada

Bisericii Sf. Nicolae

B

75

Strada

Bobâlna

C

76

Strada

Bobului

C

77

Strada

Bogdan Alexandru

B

78

Strada

Bogdan Petriceicu Hașdeu

B

79

Strada

Bogdan Vodă

C

80

Strada

Borzești

C

81

Strada

Brândușelor

B

82

Strada

Brazilor, de la str.Rosmarinului la final

B

Strada

Brazilor, de la început la str.Rosmarinului

C

83

Fundătura

Brazilor

C

84

Strada

Bressan

D

85

Strada

Bronzului

B

86

Strada

Bucegi

C

Calea

București, de la început până la B-dul Saturn

A

87

Calea

București, de la B-dul Saturn la final

B

88

Strada

3ujorului

C

89

Strada

Busuiocului

C

90

Strada

Buzești

c

91

Strada

Caisului

B

92

Strada

Calcarului

B

93

Strada

Cameliei

94

Strada

Câmpul cu Flori

D

95

Strada

Câmpului

B

96

Strada

Candid Muslea

D

97

Strada

Cânepii

C

98

Strada

Capra Neagră

D

99

Strada

Caraiman

B

100

Strada

Carierei

C

101

Fundătura

Carierei

C

102

Strada

Carpatilor

A

103

Strada

Carpenului

B

104

Strada

Cascadei

D

105

Strada

Castanilor

A

106

Strada

Castelului

A

107

Suișul

Castelului

A

108

Strada

Cavalului

D

109

Strada

Călugăreni

C

110

Strada

Căpitan llie Birt

C

111

Strada

Căprioarei

c

112

Strada

Cărămidăriei

c

113

Strada

Ceahlău

B

114

Strada

Ceferiștilor

B

115

Strada

Cerbului

A

116

Strada

Cercelușului

D

117

Drumul

Cematului

B

118

Strada

Cemei

B

119

Strada

Cetățuia

B

120

Strada

Cetinii

C

121

Strada

Cezar Bolliac

C

122

Strada

Christian Pomarius

D

123

Strada

Cibinului

B

124

Strada

Ciceu

B

125

Strada

Cicoarei

C

126

Strada

Cimpoiului

D

127

Strada

Cinci nat Pavelescu

B

128

Strada

Ciobanului

D

129

Strada

Ciocanului

B

130

Strada

Ciocârliei

C

131

Strada

Ciprian Porumbescu

B

132

Strada

Cireșului

C

133

Strada

Clăbucet

C

134

Strada

Cloșca

B

135

Strada

Coastei

C

136

Strada

Cocorului

B

137

Strada

Codrul Cosminului

B

138

[Strada

Col. Ion Buzoianu

B

139

Strada

Colinei

B

140

Strada

Colonia Metrom

B

141

Strada

Colțul Putinarilor

C

142

Strada

Cometei

B

143

Piața

Consiliul Europei

A

144

Strada

Constantin Brâncoveanu

A

145

Strada

Constantin Dobrogeanu Gherca

B

146

Strada

Constantin Gheorghe Ni ca

C

147

Strada

Constantin Lacea

B

148

Strada

Constantin Lecca

C

149

Aleea

Constelației

B

150

Aleea

Constructorilor

B

151

Strada

Cosmești

C

152

Strada

Cosmos

B

153

Strada

Costiței

C

154

Strada

Cotun

C

155

Strada

Craiului

D

156

Strada

Crângului

D

157

Strada

Crinului

B

158

Șoseaua

Cristianului

B

159

Strada

Crișan

B

160

Strada

Crișana

B

161

Strada

Crișului

B

162

Strada

Crizantemelor

C

163

Strada

Cronicar Ion Neculce

C

164

Strada

Cucului

C

165

Strada

Curcanilor

C

166

Strada

Curmăturii

D

167

Strada

Dacia

B

168

Strada

Daniel Fronius

D

169

Strada

Dascăiu Costea

D

170

Strada

David Corbea

D

171

Strada

De Mijloc

B

172

Strada

Dealul Capelei

C

173

Strada

Dealul Cetății

B

174

Strada

Dealul de Jos

B

175

Strada

Dealul Melcilor

B

176

Strada

Dealul Morii

B

177

Strada

Dealul Spirii

C

178

Aleea

Dealul Spirii

c

|179

Strada

Dealul Straja

C

180

Ștrada

Decebal

B

181

Strada

Deda

C

182

Strada

Defileului

D

183

Strada

Democrației

C

184

Strada

Diaconu Coresi

A

185

Strada

Diana

B

186

Strada

Dihamului

D

187

Strada

Dimineții

B

188

Strada

Dimitrie Anghel

C

189

Strada

Dimitrie C an tem ir

B

190

Strada

Dobrogea

B

191

Strada

Doinașului

A

192

Strada

Doinei

B

193

Strada

Domei

C

194

Strada

Dorobanților

A

195

Strada

Dorului

C

196

Strada

Dr. Alexandru Davilla

B

197

Strada

Dr. Gheorghe Baiulescu

B

198

Strada

Dr. Gheorghe Marinescu

B

199

Strada

Dr. lacob Felix

B

200

Strada

Dr.lon Cantacuzino

B

201

Strada

Dr. Ion Rațiu

B

202

Strada

Dr. Liviu Cimpeanu

C

203

Strada

Dr. Toma lonescu

B

204

Strada

Dr. Vasile Saftu

B

205

Strada

Dr. Victor Babeș

B

206

Strada

Dragoș Vodă

C

207

Strada

Drezinei

B

208

Strada

Drumul Sulinar

A

209

Strada

Dudului

D

210

Strada

Dulgherului

D

211

Strada

Dumbrava Roșie

C

212

Strada

După Grădini

C

213

Strada

După Iniște

C

214

Aleea

După Iniște

C

215

Strada

După Ziduri

A

216

Strada

Ecaterina Teodoroiu

C

217

Strada

Ecaterina Varga

B

218

Strada

Ederei

C

219

Strada

Eftimie Murgu

B

220

Strada

lEgali tății

221

Strada

Emanoil Bemt'eld

C

222

Strada

Emil Gârleanu

B

223

Strada

Emil Racoviță

B

224

Strada

Enupărului

B

225

Bulevardul

Eroilor

A

226

Strada

Fabricii

B

227

Strada

Fagurului

C

228

Strada

Fanarului

c

229

Strada

Fanionului

B

230

Strada

Fântâna Roșie

B

231

Strada

Fântânii

D

232

Strada

Fântânița Călugărului

A

233

Strada

Fântânița cu Brad

A

234

Strada

Fântâniței

D

235

Strada

Fânului

C

236

Calea

Făgărașului

B

237

Strada

Făgetului

B

238

Calea

Feldioarei

C

239

Strada

Ferigii

C

240

Strada

Filiași

C

241

Strada

Filip Gheorghe

D

242

Strada

Florilor

B

243

Strada

Fochiștilor

B

244

Strada

Fontei

C

245

Strada

Forjei

B

246

Strada

Fragilor

B

247

Strada

Frasinului

B

248

Strada

Freziei

C

249

Strada

Fuiorului

D

250

Strada

Fundăturii

D

251

Strada

Furcii

A

252

Strada

7umalelor

C

253

Strada

Galaxiei

B

254

Strada

Garoafelor

C

255

Strada

Garofiței

D

256

Strada

Gavril Munteanu

D

257

3ulevardul

Gării

A

258

Strada

Gării Dârstc

C

259

Strada

Gării Noua

C

260

Strada

George Coșbuc

A

261

(Piața

George Enescu

A

262

IStrada

George Giuglea

D

263

Strada

George Moroianu

D

264

Strada

Gheorghe Barițiu

A

265

Șirul

Gheorghe Dima

A

266

Strada

Gheorghe Doja

C

267

Strada

Gheorghe Dragoș

D

268

Strada

Gheorghe Lazăr

B

269

Strada

Gheorghe Sion

C

270

Strada

Gheorghe Șincai

A

271

Strada

Ghimbășelului

D

272

Strada

Ghindei

B

273

Strada

Ghiocelului

D

274

Strada

Gladiolelor

D

275

Strada

Gloriei

B

276

Strada

Gorunului

C

m

Strada

Gospodarilor

C

278

Strada

G-ral Dumitrache

B

279

Strada

G-ral Eremia Grigorescu

B

280

Strada

G-ral Leonard Mociulschi

B

281

Strada

G-ral Traian Moșoiu

C

282

Strada

Grâului

c

283

Strada

Grădinarilor

A

284

Strada

Grigoraș Dinicu

A

285

Strada

Grigore Ureche

C

286

Bulevardul

Griviței, de la început la str.Plevnei

B

Bulevardul

Gri viței, de la str.Plevnei la final

A

287

Strada

Gusztav Kollar

C

288

Strada

Gyula Halasz

D

289

Strada

Bans Benkner

A

290

Strada

Bans Eder

C

291

Strada

Barald Meschendorfer

D

292

Strada

harghita

C

293

Strada

Hațegului

C

294

Strada

Barmanului, de la început la B-dul Gării

A

Strada

Hărmanului, de la B-dul Gării la final

B

295

Fundătura

Barmanului

C

296

Strada

Bermann Oberth

B

297

Strada

Horia

B

298

Strada

Bortensiei

C

299

Strada

ancu Jianu

B

300

Strada

Iasomiei

B

301

Strada

Iezer

C

302

Strada

llie Mi nea

D

303

Strada

Independenței

B

304

Strada

Ineu

C

305

Strada

Inului

C

306

Strada

Institutului

C

307

Strada

loan Barac

C

308

Strada

Ioan Bogdan

c

309

Strada

loan C. Panțu

D

310

Strada

loan Clopoțel

C

311

Strada

loan Colan

D

312

Strada

loan Dariu

D

313

Strada

loan Huniade

D

314

Strada

loan Meșotă

C

315

Strada

loan Mețianu

D

316

Strada

Ioan Popasu

D

317

Strada

loan Popea

D

318

Strada

loan Ursu

D

319

Strada

loan V. Socec

C

320

Strada

Ion Creangă

B

321

Strada

Ion Drăgușanu Codru

D

322

Strada

Ion Heliade Rădulescu

C

323

Strada

Ion Lemeny Bran

C

324

Strada

Ion Luca Caragiale

B

325

Strada

Ion Păun Pincio

A

326

Strada

Ion Sassu Ducșoara

D

327

Strada

Ion Slavici

B

328

Strada

lonescu Crum

D

329

Strada

Irisului

D

330

Strada

Islaz

C

331

Strada

luliu Maniu

A

332

Strada

lulius ROmer

D

333

Strada

Izvorul Rece

A

334

Strada

Izvorului

C

335

Strada

înfrățirii

B

336

Strada

învățătorilor

C

337

Strada

Jepilor

B

338

Strada

Johan Lukas Hedwig

D

339

Strada

lohann Gott

A

340

Curtea

lohannes Honterus

A

341

Strada

Junilor

C

342

(Strada

Jupiter

B

343

Strada

Karl Lehmann

B

344

Strada

Lacurilor

B

345

Strada

Lalelelor

B

346

Strada

Laminoarelor

C

347

Strada

Lânii

C

348

Strada

Lanurilor

C

349

Strada

Latină

C

350

Strada

Laurian Someșan

D

351

Aleea

Lăcrămioarelor

B

352

Strada

Lămâiței

B

353

Strada

Lemnarilor

C

354

Strada

Levănțicăi

B

355

Strada

Liliacului

C

356

Strada

Livada Vulturului

B

357

Șirul

Livezii

A

358

Strada

Livezilor

D

359

Strada

Liviu Cornel Babeș

B

360

Strada

Locomotivei

B

361

Strada

Lotrului

C

362

Strada

Lotusului

D

363

Strada

Lucâcs Iren

D

364

Strada

Luceafărului

D

365

Strada

Lucemei

C

366

Strada

Lucian Blaga

A

367

Strada

Lucian Valeriu Bologa

D

368

Șirul

Ludwig Van Beethoven

A

369

Strada

Lujerului

D

370

Strada

Luminișului

D

371

Strada

Luncii

D

372

Strada

Lungă, de la început la str.Nicopole

A

Strada

Lungă, de la str.Nicopole la final

B

373

Strada

Lunii

B

374

Strada

Lupeni

B

375

Aleea

Lupeni

B

376

Strada

Macului

C

377

Aleea

Magnoliei

B

378

Strada

Maior Cranta

B

379

Strada

Manole Diamandi

C

380

Strada

Maramureș

B

381

Strada

Marte

B

382

Strada

Matei Basarab

B

383

Strada

Matei Corvin

C

384

Strada

Mattis Teutsch

B

385

Strada

Măcieșului

B

386

Strada

Măcin

C

387

Strada

Măgurii

D

388

Strada

Mălăiești

B

389

Strada

Mărășești

B

390

Strada

Mărgăritarelor

B

391

Strada

Mecanicilor

B

392

Strada

Memorandumului

B

393

Aleea

Mercur

B

394

Strada

Merilor

C

395

Strada

Meseriașilor

B

396

Strada

Mesteacănului

C

397

Strada

Mestecăniș

B

398

Strada

Metal urgiști lor

B

399

Strada

Mică

B

400

Strada

Michael Weiss

A

401

Strada

Micșunelelor

C

402

Strada

Micu Klein

B

403

Strada

Mierlei

B

404

Strada

Mihai Eminescu

B

405

Strada

Mihai Viteazul, de la început la str.Plevnei

A

Strada

Mihai Viteazul, de la str.Plevnei la final

B

406

Strada

Mihail Kogălniceanu

A

407

Strada

Mihail Sadoveanu

A

408

Strada

Mihaly Cseret

D

409

Aleea

Mimozei

B

410

Aleea

Minerva

B

411

Strada

Mioriței

A

412

Strada

Mirăslău

C

413

Strada

Mirceacel Bătrân

B

414

Strada

Mircea Suciu Sibianu

D

415

Strada

Mircești

C

416

Strada

Miron Costin

A

417

Strada

Mișu Fotino

D

418

Șirul

Mitropolit Andrei Șaguna

A

419

Strada

Moldovei

B

420

Strada

Molidului

B

421

^Strada

Molnar Janos

C

422

tstrada

Morarului

D

423

Strada

Morii

C

424

Strada

Movilei

D

425

Strada

Mugurului

D

426

Bulevardul

Muncii

A

427

Strada

Muncitorilor

B

428

Strada

Munteniei

B

429

Strada

Murelor

C

430

Strada

Mureșenilor

A

431

Strada

Mureșului

B

432

Aleea

Mușețelului

C

433

Strada

N. D. Cocea

A

434

Strada

Napoca

A

435

Strada

Narciselor

D

436

Strada

Neagoe Basarab

B

437

Strada

Neajlov

C

438

Strada

Negoiu

A

439

Strada

Neptun

B

440

Strada

Nicola Nicolau

D

441

Strada

Nicolae Bălcescu

A

442

Strada

Nicolae Filimon

B

443

Strada

Nicolae Iorga

A

444

Strada

Nicolae Pop

D

445

Strada

Nicolae Teclu

B

446

Strada

Nicolae Titulescu

A

447

Strada

Nicopole

B

448

Strada

Nicovalei

C

449

Strada

Nisipului de Jos

C

450

Strada

Nisipului de Sus

C

451

Strada

Nucului

C

452

Strada

Nufărului

C

453

Strada

Oașului

B

454

Strada

Octavian Augustus

B

455

Strada

Octavian Goga

B

456

Strada

Oituz

C

457

Strada

Oițelor

D

458

Strada

Olarilor

B

459

Strada

Olteniei

B

460

Strada

Olteț

B

461

Strada

Oltului

B

462

Strada

Orhideelor

D

463

Strada

Oțelului

C

464

Strada

Ovid Densușianu

D

465

Strada

Ovidiu

B

466

Strada

Padina

B

467

Strada

Pajiștei

C

468

Strada

Paltinului

C

469

Strada

Panait Cema

B

470

Strada

Pandurilor

C

471

Strada

Panselelor

c

472

Strada

Parângului

c

473

Strada

Pârâului

B

474

Strada

Parcul Mic

B

475

Strada

Parcul Verde

D

476

Strada

Pașcani

B

477

Strada

Paul Richter

A

478

Strada

Pavel Roșea

D

479

Strada ,

Pavilioanele CFR

B

480

Strada

Păcii

B

481

Strada

Păducelului

D

482

Strada

Pădurii

D

483

Strada

Păltiniș

A

484

Strada

Păstorului

A

485

Strada

Pășunii

D

486

Strada

Pe Tocile

C

487

Strada

Peneș Curcanul

A

488

Strada

Perșani

D

489

Strada

Petofi Sandor

C

490

Strada

Petre Ispirescu

C

491

Strada

Petru Maior

A

492

Strada

Petru Rareș

A

493

Aleea

Petuniei

B

494

Strada

Piatra Mare

C

495

Strada

Pictor Ion Andreescu

C

496

Strada

Pictor Nicolae Grigorescu

B

497

Strada

Pictor Pop

A

498

Strada

Pictor Ștefan Luchian

B

499

Strada

Pictor Valeriu Maximilian

D

500

Strada

’ietrosu

B

501

Strada

Pieții

A

502

Strada

Pinului

D

503

Strada

Piscului

D

504

Strada

Plaiului

D

505

Strada

Plantelor

D

506

Strada

Platanilor

D

507

Șirul

Plăieșilor

C

508

Strada

Plevnei

B

509

Strada

Plopilor

C

510

Strada

Plugarilor

C

511

Strada

Poarta Schei

A

512

Strada

Podragu

C

513

Strada

Podul Crețului

C

514

Strada

Podul lui Grid

C

515

Strada

Poiana cu Flori

A

516

Strada

Poiana Doamnei

A

517

Strada

Poiana lui Brâncă

A

518

Strada

Poiana lui Catepu

A

519

Strada

Poiana lui Lupan

A

520

Strada

Poiana lui Neagoe

A

521

Strada

Poiana lui Stechil

A

522

Strada

Poiana Ruia

A

523

Strada

Poiana Soarelui

A

524

Strada

Poiana Ursului

A

525

Strada

Poienelor

B

526

Calea

Poienii

B

527

Strada

Politehnicii

A

528

Strada

Pomiculturii

D

529

Strada

Popa Șapcă

B

530

Strada

Posada

B

531

Strada

Postăvarului

A

532

Strada

Prahova

B

533

Strada

Primăverii

D

534

Strada

Printre Grădini

C

535

Strada

Printre Pietre

C

536

Strada

Privighetorii

B

537

Strada

Progresului

B

538

Strada

Prundului

A

539

Strada

Prunului

B

540

Strada

Xadu Orghidan

D

541

Strada

Radu Pascu

D

542

Strada

Radu Tempea

D

543

Strada

Rahovei

C

544

Strada

Războieni

C

545

Strada

Râului

D

546

Strada

Reconstrucției

B

547

Strada

Republicii

A

548

Strada

Retezat

B

-549

Piața ."

Revoluțieiz;

550

Strada

Română

A ............

551

Strada

Roman iței

C

552

Strada

Rosmarinului

B

553

Strada

Roșiorilor

A

554

Fundătura

Roșiorilor

A

555

Strada

Rovine

C

556

Strada

Rozelor

C

557

Strada

Salcâmului

C

558

Strada

Sălciei

D

559

Strada

Salviei

B

560

Aleea

Sânzienelor

B

561

Strada

Sarmisegetuza

B

562

Bulevardul

Saturn

A

563

Strada

Săcelelor

B

564

Strada

Semaforului

B

565

Strada

Semenicului

C

566

Strada

Serii

B

567

Strada

Sextil Pușcariu

D

568

Strada

Sfântul loan

A

569

Piața

Sfatului

A

570

Strada

Sfinții Arhangheli

B

571

Strada

Sforii

A

572

Strada

Simeria

B

573

Strada

Simion Bămuțiu

B

574

Strada

Simon Blasius

D

575

Strada

Sitarului

B

576

Strada

Sitei

B

577

Strada

Soarelui

B

578

Strada

Socului

C

579

Strada

Someșului

B

580

Strada

Spartacus

C

581

Strada

Spătarul Luca Arbore

B

582

Strada

Spătarul Nicolae Milescu

B

583

Aleea

Spătarul Nicolae Milescu

B

584

Strada

Spicului

C

585

Strada

|Stadionului

B

586

Strada

Stâncii

B

587

Strada

Stânii

A

588

Strada

Stejarului

C

589

Strada

Stejerișului

c

590

Strada

Stephan Ludwig Roth

A

591

Strada

Strunga Mieilor

D

592

Strada

Strungului

C

593

Strada

Stupinei

D

594

Strada

Suceava

C

595

Strada

Surlașului

D

596

Strada

Szemler Ferencz

B

597

Strada

Școlii

C

598

Strada

Șoimului

C

599

Strada

Ștefan Baciu

D

600

Strada

Ștefan Bobancu

D

601

Strada

Ștefan cel Mare

B

602

Bulevardul

Ștefan cel Mare și Sfânt

B

603

Strada

Ștefan Emilian

D

604

Strada

Ștefan Mironescu

C

605

Strada

Ștefan Octavian Iosif

B

606

Strada

Tablei

C

607

Strada

Tâmpei

B

608

Strada

Tâmplarilor

D

609

Strada

Târgului

D

610

Strada

Tâmavei

B

611

Piața

Teatrului

A

612

Strada

Teilor

D

613

Strada

Teiuș

C

614

Strada

Telegrafului

C

615

Strada

Temeliei

B

616

Aleea

Tiberiu Brediceanu

A

617

Strada

Tiberiu Eremia

D

618

Strada

Timiș Triaj

C

619

Strada

Timișul Sec

c

620

Strada

Tineretului

B

621

Strada

Titan

622

Strada

Toamnei

A

623

Strada

Tomis

3

624

Strada

Toporașului

2

625

Strada

Torsului

D

626

^Strada

Tractoarelor

B

627

Strada

Trai an

B

628

Strada

Traian Demetrescu

B

629

Strada

Traian Grozăvescu

B

630

Strada

Traian Vuia

B

631

Strada

Trandafirului

C

632

Strada

Transilvaniei

B

633

Strada

Trifoiului

C

634

Strada

Triumfului

D

635

Strada

Trotuș

B

636

Strada

Tudor Vladimirescu

B

637

Strada

Turnătoriei

C

638

Strada

Turnului

B

639

Strada

Țebea

B

640

Strada

Țibleș

C

641

Fundătura

Țibleș

C

642

Strada

Ucenicilor

B

643

Strada

Ulmului

D

644

Strada

Ungheni

C

645

Piața

Unirii

A

646

Strada

Universității

B

647

Strada

Uranus

B

648

Strada

Urziceni

C

649

Strada

Valea Albă

C

650

Bulevardul

Valea Cetății

A

651

Strada

Valea Cheii

A

652

Strada

Valea Dragă

A

653

Strada

Valea Jiului

C

654

Strada

Valea Lungă

A

655

Strada

Valea Rece

C

656

Strada

Valea Sticlăriei

A

657

Strada

Valea Tei

C

658

Strada

Valentin Wagner

A

659

Strada

Valeria Căliman

D

660

Strada

Valeriu Braniște

D

661

Strada

Vânătorii de Munte

B

662

Strada

Vânătorului

A

663

Strada

Vârful cu Dor

B

664

Strada

Variște

C

665

Strada

Vas i le Alecsandri

B

666

Strada

Vasile Cârlova

C

667

Strada

Vasile Copilu Cliiatră

D

668

Strada

Vasile Goldiș

c

669

Strada

Vasile Lupu

B

670

Strada

Venus

B

671

Strada

Verii

A

672

Strada

Victor Jinga

D

673

Bulevardul

Victoriei

A

674

Strada

Vidin

C

675

Strada

Viktor Molnar

D

676

Aleea

Violetelor

C

677

Strada

Viorelelor

B

678

Strada

Vișinului

B

679

Strada

Vlad Țepeș

A

680

Strada

Vrancei

C

681

Strada

Vulcan

B

682

Strada

Vulturului

B

683

Strada

Warthe

B

684

Strada

Wilhelm Moress

D

685—

t      •        *     _

-r

D

686

Strada

Zaharia Carcalechi

D

687

Strada

Zambilelor

C

688

Strada

Zarand

C

689

Strada

Zizinului, de la început la B-dul Saturn

A

Strada

Zizinului, de la B-dul Saturn la final

B

690

Strada

Zlatna

C

691

Strada

Zmeurei

B

692

Strada

Zorelelor

C

693

Strada

Zorilor

BAnexa nr. 1

Metodologia de calcul a valorii chiriilor pe 1 mp/an, pe zonele stabilite prin HCL nr. 871/22.12.2009

ZONA

Vt

Vb

l+0.1*N*S

K(3.3737/

nr ani con

Val. Chirie

val. chirie

euro

euro

0,77)

recup. Val

eur/an/mp

lei/an/mp

Zona A

569.4

130

1

4.38

25

22.78

■    99.75

Zona B

306.6

70

1

4.38

25

12.26

53.71

Zona C

100.74

23

1

4.38

25

4.03

17.65

Zona D

48.18

11

1

4.38

25

1.00

4.38

Vb = prețul minim al zonei conform ANEXELOR 4A-4D

1 +0,1*N- punctajul pentru municipiu. Având in vedere ca nu avem date privind proprietățile ce se vor inchiria considera valoarea 1 neutra si nu va influenta rezultatul calculelor

K=3,3737 lei/l$/0,77 lei/l$

5 = 1 mp

Explicații

1$ = 3,3737 lei la 31.05.2013

1$ = 7.700 lei (utilizat in calcule 0,77 lei denominat adica 7700/10000) la 30.06.1994 conf HG 500/1994 art.5 Evaluator

FATU MARIA

Anexa nr. 1

Metodologia de calcul a valorii chiriilor pe 1 mp/an, pe zonele stabilite prin HCL nr. 871/22.12.2009

ZONA

Vt

Vb

l+0.1*N*S

K(3.3737/

nr ani con

Val. Chirie

val. chirie

euro

euro

0,77)

recup. Val

eur/an/mp

lei/an/mp

Zona "

~“56974

' " ’   130

1

4.38

<^905

Zona B

306.6

70

1

4.38

-25

12.26

53.71

Zona C

100.74

23

1

4.38

25

4.03

17.65

Zona D

48.18

11

1

4.38

25

1.00

4.38

Vb = prețul minim al zonei conform ANEXELOR 4A-4D

1 +0,l*N- punctajul pentru municipiu. Având in vedere ca nu avem date privind proprietățile ce se vor închiria considera valoarea 1 neutra si nu va influenta rezultatul calculelor

K=3,3737 Iei/l$/0,77 lei/l$

S = 1 mp

Explicații

1$ = 3,3737 lei la 31.05.2013

1$ = 7.700 lei (utilizat in calcule 0,77 lei denominat adica 7700/10000) la 30.06.1994 conf HG 500/1994 art.5 Evaluator

FATU MARIA

Str Carpatilor, teren de 966mp, front 37m, Urbanism pentru P+4E

Brașov, zona Astra

212.520 EUR 220 EUR/mp -Comision:3%


Proprietate reprezentată exclusiv de agenția Euro Dome Grup


Tip teren: intravilan construcții


Suprafață teren: .966 mp ^FroolșțEadaLâta^B^s^șgmssfflsmsM®^


Imagini


Poziționare pe hartă**■

șnur» maaa

.csnM's»—

■ i£EI‘?naKtslr


Zona Carpatilor, in vecinătatea Complexului rezidențial Alphaville va oferim spre vanzare o


gradina de966mp, cu

Detalii front de 37m la sosea asfaltata,cu toate utilitățile stradale. Conform Certificatului de Urbanism, pe aceastteren se poate construi un imobil cu inaltimea de P+4E . Ceilalți coeficienți sunt:POT=40% iar CUT=2,5. Acest teren este ideal dezvoltării unui imobil cu apartamente sau unei clădiri de birouri. De asemenea.se pot construi si case pentru locuit, in acest caz terenul putandu-se si dezmembra in 2. Vanzarea se face in EXCLUSIVITATE prin intermediul agenției noastre la prețul de 220 euro/mp.


Caracteristici


Suprafață teren:

966 mp

Front stradal:

37 m

Nr. fronturi:

1

Lăflme drum acces:

--

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Nu

Suprafața construită:

TEREN BRAȘOV, ZONA RACADAU, 1000MP, ASFALT, TOATE UTILITĂȚILE

Brașov, zona Racadau

215.000 EUR 215 EUR/ mp -Comision: 3%

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 1.000 mp Front stradal: 30 m

Prezentare

Imagini Poziționare pe hartaCaracteristiciSuprafață teren:

1.000 mp

Front stradal:

30 m

Nr. fronturi:

3

Lățime drum acces:

înclinație teren:

Tip teren:

construcții

Clasificare teren:

intravilan

Construcție pe teren:

Nu

Suprafața construită:


Specificații