Hotărârea nr. 273/2013

Hotărârea.nr.273 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Augustin şi alocarea sumei de 37.000 lei pentru achitarea lucrărilor de reparaţii capitale la acoperişul şcolii generale din comună


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.273

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna Augustin și alocarea sumei de 37.000 lei pentru achitarea lucrărilor de reparații capitale la acoperișul școlii generale din comună

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.ad 5103/2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Comuna Augustin și alocarea sumei de 37.000 lei pentru achitarea lucrărilor de reparații capitale la acoperișul școlii generale din comună, precum și Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Comuna Augustin și alocarea sumei de 37.000 lei pentru achitarea lucrărilor de reparații capitale la acoperișul școlii generale din comună.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția

Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

-