Hotărârea nr. 272/2013

Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele şi alocarea sumei de 350.000 lei pentru finalizarea proiectului « Extindere şi reabilitare reţele de apă şi canalizare Baciu – Turcheş în Municipiul Săcele »


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.272

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele și alocarea sumei de 350.000 lei pentru finalizarea proiectului « Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare Baciu - Turcheș în Municipiul Săcele »

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5356/2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele și alocarea sumei de 350.000 lei pentru finalizarea proiectului « Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare Baciu - Turcheș în Municipiul Săcele », precum și Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Săcele și alocarea sumei de 350.000 lei pentru finalizarea proiectului « Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare Baciu - Turcheș în Municipiul Săcele ».

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


BUGET LOCAL

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

- Veniturimii iei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

+350

-

-

+350

-


- Cheltuieli


mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică"

Art. 20.19 - „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere"

+350

-

-

+350

-


SECȚIUNEA DEZVOLTARE:


- Venituri


mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.04-„Vărsăminte din secțiunea de funcționare"

-350

-

-

-350

-

V


ADMINISTRATOR PUBLIC


Radu Petru IspasDIRECTOR EXECUTIV,


Aurelifc Popescu cw