Hotărârea nr. 271/2013

Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş şi alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanţarea proiectului « Dotare Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure cu aparatură medicală modernă »

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.271

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanțarea proiectului « Dotare Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure cu aparatură medicală modernă »

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.5391/2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanțarea proiectului « Dotare Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure cu aparatură medicală modernă », precum și Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Făgăraș și alocarea sumei de 400.000 lei pentru cofinanțarea proiectului « Dotare Spital Municipal Dr.Aurel Tulbure cu aparatură medicală modernă ».

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism

Amenajarea Teritoriului și DirecțiaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu