Hotărârea nr. 270/2013

Hotărârea.nr.270 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice judeţene şi comunale situate în intravilanul municipiului Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.270

din data de 07.06.2013

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor publice județene și comunale situate în intravilanul municipiului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 07.06.2013

Analizând referatul nr.ad 1917/2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor publice județene și comunale situate în intravilanul municipiului Brașov, precum și Hotărârea nr. 183/2013 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și alocarea sumei de 1.000.000 lei, pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor publice județene și comunale, situate în intravilanul municipiului Brașov.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă reducerea corespunzătoare a sumelor alocate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 183/2013 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a Amenajarea Teritoriului și Direcția

prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Economică.

PREȘED

AristoteLC
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


PREȘEDINȚI


Aristotel Căn


VIZAT


BUGET LOCAL


SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:


Veniturimii tei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.03 -„Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

+1000

-

-

+1000

-


- Cheltuieli

mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

84.02 - „Transporturi" Art. 20.19-„Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere"

+1000

-

-

+1000

-

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

- Venituri

ADMINISTRATOR PUBLIC,DIRECTOR EXECUTIV,


mii lei

Denumire indicator

Total

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare"

-1000

-

-

-1000

-

Aurelia Popescu