Hotărârea nr. 269/2013

Hotărârea.nr.269 - privind aprobarea suplimentării, cu suma de 53.000 lei, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraş, pentru lucrări de reparaţii şi reabilitări


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.269 din data de 7.06.2013

- privind aprobarea suplimentării, cu suma de 53.000 lei, a bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraș, pentru lucrări de reparații și reabilitări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul nr.5278/04.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea suplimentării, cu suma de 53.000 lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraș, destinat lucrărilor de reparații și reabilitări, pentru reparația și reabilitarea mobilierului școlar aflat într-o fază înaintată de uzură fizică și morală;

Având în vedere dispozițiile art. 19 și art. 49, alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă, începând cu trimestrul III 2013 suplimentarea cu suma de 53.000 lei, a bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraș, pentru lucrări de reparații și reabilitări și,, prin virări de credite între Cap. 51.02 - „Autorități publice și acțiuni externe” - cheltuieli materiale și Cap. 65.02 - „învățământ” - cheltuieli materiale.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI 1| Aristotel CăncMqContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT

  • - Direcția Economica - Serviciul Buget

  • - Colecție