Hotărârea nr. 268/2013

Hotărârea.nr.268 - privind aprobarea introducerii în lista de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 74.02 – „Protecţia mediului”, a obiectivului „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în Judeţul Braşov”, pentru Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Caţa, Ticuş, Viştea; lot 1 Caţa, lot 2 Ticuş, lot 3 „Coastele Rucărului” Viştea – 106,06 mii lei

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov, ro Website: wwN.judbrasov.ro


(.X).\SI LIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.268

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea introducerii în lista de investiții din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 74.02 -„Protecția mediului”, a obiectivului „îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în Județul Brașov”, pentru Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Cața, Ticuș, Viștea; lot 1 Cața, lot 2 Ticuș, lot 3 „Coastele Rucărului” Viștea - 106,06 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul nr. 5296/04.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2013, la Cap. 74.02 - „Protecția mediului”, a obiectivului „îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în Județul Brașov”, pentru Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Cața, Ticuș, Viștea; lot 1 Cața. lot 2 Ticuș, lot 3 „Coastele Rucărului” Viștea - 106,06 mii lei;

în referat se precizează că în anul 2012 S.C. Famyly Forest S.R.L., contractantul lucrării „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Cața” a emis o factură și situațiile de lucrări corespunzătoare în valoare de 106,07 mii lei. S-au admis la plată următoarele sume:

  • - A.F.M.(Administrarea Fondului de Mediu București): 73,78 mii lei, conform ghidului de finanațare în care sunt descrise lucrările eligibile la plată;

  • - Cofinanțare beneficiar: 32,29 mii lei;

A.F.M. a virat suma de 73,78 mii lei evidențiată prin extrasul de cont din 28.05.2013;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă, începând cu trimestrul III 2013, introducerea în lista de investiții din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 74.02 - „Protecția mediului”, a obiectivului „îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în Județul Brașov”, pentru Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate, perimetrul de ameliorare Cața, Ticuș, Viștea; lot 1 Cața, lot 2 Ticuș, lot 3 „Coastele Rucărului” Viștea - 106,06 mii lei, după cum urmează:

73,78 mii lei transfer Administrația Fondului de Mediu București

32,29 mii lei prin virarea sumei de la Cap. 61.02 Ordine Publică și Siguranță Națională - Inspectoratul  pentru Situații deJUrgență - poziția autoturisme, la Cap. 74.02. „Protecția mediului”.

- Președintelensiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenaj^fea Teritoriului șj Lecția Economică.


Art.2.


PREȘEDI Aristotel Canei




Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu