Hotărârea nr. 267/2013

Hotărârea.nr.267 - privind aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, prin introducerea poziţiei „Studiu de optimizare, amenajare şi punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Turnul Negru şi Bastionul Graft”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.267

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, prin introducerea poziției „Studiu de optimizare, amenajare și punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Turnul Negru și Bastionul Grafi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul nr. 5366/05.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, prin introducerea poziției „Studiu de optimizare, amenajare și punere în valoare a monumentelor Tumul Alb, Turnul Negru și Bastionul Graft”, prin diminuarea de la Cap. 84.02 - „Transporturi” a poziției „DAL1+PT modernizare DJ102I limita județul Prahova - DN IA - Șanțuri km 49+910-63+594”, cu suma de 80.000 lei (suma alocată devenind 170.000 lei) și majorarea cu aceeași sumă la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie” , prin introducerea poziției „Studiu de optimizare, amenajare și punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Tumul Negru și Bastionul Graft”; valoarea totală a listei de investiții rămâne neschimbată;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă, începând cu data de 1.07.2013, modificarea listei de investiții din cadrul bugetului pe anul 2013, la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, prin introducerea poziției „Studiu de optimizare, amenajare și punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Tumul Negru și Bastionul Graft” și alocarea sumei de 80.000 lei, care se va realiza prin virări de credite de la Cap. 84.02 - „Transporturi” - poziția „DALI+PT modernizare DJ102I limita județul Prahova - DN IA - Șanțuri km 49+910-63+594”, la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie” - poziția „Studiu de optimizare, amenajare și punere în valoare a monumentelor Turnul Alb, Tumul Negru și Bastionul Graft”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu