Hotărârea nr. 266/2013

Hotărârea.nr.266 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi finanţarea cu suma de 15.660 lei în vederea organizării Concursului « Democraţie şi Toleranţă »

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.266

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 15.660 lei în vederea organizării Concursului „Democrație și Toleranță”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7.06.2013;

Analizând referatul nr.5163/9.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 15.660 lei în vederea organizării Concursului „Democrație și Toleranță”;

Având în vedere dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; art. 91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “a” precum și art. 91, alin.(5), lit. “a”, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 15.660 lei în vederea organizării Concursului „Democrație și Toleranță”.

Art.2. - Suma de 15.660 lei, necesară finanțării evenimentului va fi asigurată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 , „Cultură, recreere și religie” .

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu