Hotărârea nr. 265/2013

Hotărârea.nr.265 – privind aprobarea finanţării serviciilor de cercetare-dezvoltare cu Universitatea „Transilvania” Braşov – Facultatea de Construcţii, în vederea realizării unei cercetări de specialitate care să ateste calitatea lucrărilor efectuate pentru realizarea pistei de aterizare – decolare a obiectivului de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.265

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea finanțării serviciilor de cercetare - dezvoltare cu Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Construcții, în vederea realizării unei cercetări de specialitate care să ateste calitatea lucrărilor efectuate pentru realizarea pistei de aterizare-decolare a obiectivului de interes județean „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7.06.2013;

Analizând referatul nr.3985/25.04.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune încheierea unui contract de cercetare - dezvoltare cu Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Construcții, în vederea realizării unei cercetări de specialitate care să ateste calitatea lucrărilor efectuate pentru realizarea pistei de aterizare-decolare a obiectivului de interes județean „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(3), lit.”f”, alin.(l), lit.”e”, pct.l și alin. (6), lit. "a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.13 lit.”f’din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art»l. - Se aprobă finanțarea serviciilor de cercetare - dezvoltare cu Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Construcții, în vederea realizării unei cercetări de specialitate care să ateste calitatea lucrărilor efectuate pentru realizarea pistei de aterizare-decolare a

obiectivului de interes județean „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Investiții, Urbanisrri șj,Amgnajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu