Hotărârea nr. 264/2013

Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea actului adiţional nr.1 /29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Judeţului Braşov, asupra terenului, în suprafaţă de 151.501 mp, înscris în CF nr.101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Braşov, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, în vederea construirii şi exploatării investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”

România


CONSiLIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.264

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea actului adițional nr.l /29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov, asupra terenului, în suprafață de 151.501 mp, înscris în CF nr. 101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor. în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul nr. Ad. 4832/6.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării unor clauze ale contractului de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov asupra terenului, în suprafață de 151.501 mp, înscris în CF nr.l01035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”;

Luând în considerare precizările domnului vicepreședinte Pascu Mihai, formulate în plenul Consiliului Județean Brașov, privind oportunitatea încheierii unui act adițional la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”;

Văzând Decizia nr. 12 CA/29.04.2013 a Consiliul de Administrație al S.C. I.A.R. S.A. Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 317/2.11.2010 privind aprobarea contractului de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov, asupra terenului, în suprafață de 151.501 mp, înscris în CF nr. 101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 579/16.12.2011 privind aprobarea împuternicirii executivului Consiliului Județean Brașov să analizeze clauzele contractului de constituire a unui drept real de superficie, înregistrat sub nr. 10634/2010. încheiat între S.C. I.A.R. S.A. Brașov și Județul Brașov și să ia decizia privind demararea procedurilor în vederea încetării acestui contract;

Având în vedere dispozițiile art.693 Cod Civil, republicat, precum șiart. 91, alin. (1), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actul adițional nr. 1/29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, de constituire a unui drept real de superficie în favoarea Județului Brașov, asupra terenului, în suprafață de 151.501 mp, înscris în CF nr. 101035, localitatea Ghimbav, proprietatea S.C. I.A.R. S.A. Brașov, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, în vederea construirii și exploatării investiției „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov, să desemneze prin dispoziție persoana, care va semna actul adițional nr. 1/29.04.2013 la contractul, autentificat sub nr. 1550/09.11.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr^ 17/2010.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții. Urbanismlși An^najarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu și Direcția Economică.


PREȘEDINW Aristotel Căndeși

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red. BC: Se difuzează:

1 ex

1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu

  • - Colecție

ACT ADIȚIONAL NR 1/29.04.2013

LA CONTRACTUL DE CONSTITUIREA UNUI DREPT REAL DE SUPERFICIE AUTENTIFICAT SUBNR15S0/09.11.2010

încheiat intre:

S.C. IAR SA., persoană juridică română, cu sediu! în Ghimbav, Strada Aeroportului nr. i .jijdenil Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. Mî/4/1991, C.U.L RO 1132930, reprezentată prin DL Neculai Banea în calitate de Director General, denumită în continuare “Proprietar”,

Si

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in mun Brașov , B-dul Eroilor nr 5 , județul Brașov , avană cod fiscal RO 4384150 , cont IBAN RO74TREZ13124590220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată prin Di Aristotei Cancescu, în calitate de Președinte, denumită în continuare “Superficiar”,

In temeiul art 9.4 din Contractul de constituire a unui drept de superficie, autentificat sub nr 1550/09.11.2010 de etdre Biroul Notarilor Publici Cristoiovean DaM&m si Cristoiovean Liliana-Silvia, părțile de comun acord au convenit următoarele:

Art 3.1.1 din Contractul de constituire a unui drept de superfiăe se modifica după cumurmeaza:

începând cu data de 01.01.2013 , redeventa, fara TVA, cuvenita SC IAR SA , pentru perioada 01.01.2013-31.12.2015, va fi in cuantum de 40.000 EURO/an , platibila in patru transe trimestriale, respectiv 10.600 EURO/trimestru, scadenta in termen de30 de zile calendarisitice de la primirea facturii de către SUPERFICIAR

Pentru perioada 01.01.2016-31.12.2021 , redeventa, fara TVA, cuvenita SC IAR SA , va fi in cuantum de 130.000EURO/an , respectiv de 32.500 EURO/trimestru ,piatibUa trimestrial, potrivit celor aratate mai sus.

In aceleași condiții de plata , redeventa fara TVA , cuvenita SC IAR SA , pentru perioada 01.01.2022-31.12.2030, se stabilește la suma de 100.000EURO/an, respediv 25.000EURO/trimestru

Pentru fiecare dintre situațiile de mai sus , factura va fi emisa in lei, in ultima zi lucratoare din trimestru , avandu-se in vedere cursul LEU/EURO, comunicai de BNR pentru aceea U.

Toate prevederile Contractului roman neschimbate, cu excepția celor afectate in mod direct sau indirect de prezentul Act Adiționai               ț

Prezentul Act Adițional a fost încheiat astazi,             2 (doua) exemplare

originale, dintre care 1 (unul) pentru Proprietar si 1 (unul) pentru Superficiar.

SC IAR SA. Brașov                                 Județul Brașov


Prin

Dl. Aristotei Cancescu

Președinte