Hotărârea nr. 261/2013

Hotărârea.nr.261 – privind aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 301.000 lei din sumele repartizate comunei Apaţa, din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 261

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea schimbării destinației sumei de 301.000 lei din sumele repartizate Comunei Apața, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraorindară din data de 7.06.2013;

Analizând Referatul nr.5193/03.06.2013 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea schimbării destinației sumei de 301.000 lei din sumele repartizate Comunei Apața, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 301.000 lei de la “Drumuri" și majorarea cu aceeiași sumă la “Canalizare” pentru cofinanțarea proiectului “înființare stație de epurare în comuna Apața și prevederea de racorduri pentru canalizare”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.38/11.03.2013 referitoare la repartizarea cotei de 20% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 și aprobarea destinației sumelor;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3), lit.b din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, modificat prin O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar bugetare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumei de 301.000 lei din sumele repartizate Comunei Apața, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prin diminuarea sumei de 301.000 lei de la “Drumuri” și majorarea cu aceeiași sumă la “Canalizare” pentru cofinanțarea proiectului “înființare stație de epurare în comuna Apața și prevederea de racorduri pentru canalizare”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: D.I.U.A.T.

1 ex: Comuna Apața

1 ex: Colecție