Hotărârea nr. 260/2013

Hotărârea.nr.260 - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra: Tel.: 068-410777Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.260

din data de 7.06.2013

- pentru aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. înregistrată sub nr.5123/30.05.2013 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 192/29.10.2012 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

Având în vedere dispozițiile art.85 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ale HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, ale art.85, alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ..a“ și "d", alin. (5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brașov, care va avea următoarea componență:

Președinte

Lungu Sorina

- medic specialist de medicina muncii și medicină de familie,

Membri:

Milhem Doina

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

- medic specialist medicină de familie, propus de Direcția

Anania Petruța

Județeană de Sănătate Publică

- Reprezentant O.N.G. (Hospice Casa Speranței)

Condrat Claudia

- psiholog

Ion Oana Roxana

- asistent social

Art. 2.- Cu data

prezentei, Hotărârea

Consiliului Județean Brașov nr. 192/29.10.2012 își încetează

aplicabilitatea.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Red. BC/BC

Se difuzează la:

1 ex.- d-na consilier județean Câju Mariana

1 ex.- d-na Anania Petruța-Florentina

1 ex.- d-na Milhem Doina

1 ex.- Lungu Sorina

1 ex.- Condrat Claudia

1 ex.- Ion Oana Roxana

1 ex.- DGASPC

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. -Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Colecție