Hotărârea nr. 26/2013

Hotărârea.nr.26 - privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 – cuprinzând bunurile de inventar care aparţin domeniului public al judeţului Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tei: 0268.410.777

Fax: C268.475.576

E-mail: office-.Smdbrasok ro

Website: www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.26

din data de 29.01.2013

- privind modificarea /\nexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin domeniului public al județului Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 12763/22.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972 2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin domeniului public al județului Brașov. în sensul scoaterii din evidență a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 177. nr. 179. nr. 180 și nr. 181. reprezentând unele creșe amplasate pe raza municipiului Brașov, care sunt proprietatea municipiului Brașov, astfel cum rezultă din înscrierile in cartea funciară și verificările efectuate pe teren:

Văzând adresa înregistrată sub nr. ad. 12763/07.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Brașov, prin care se transmit documentele care atestă dreptul de proprietate și dreptul de administrare a creșelor - bunuri înscrise la pozițiile nr. 177. nr. 179. nr. 180 și nr. 181 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 91. alin. (1). lit. ..c” și art. 120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin domeniului public al județului Brașov, prin radierea pozițiilor nr. 177. nr. 179. nr. 180 și nr. 181, reprezentând unele creșe amplasate pe raza municipiului Brașov.

Art.2. - Imobilele care fac obiectul art. I din prezenta hotărâre și figurează la pozițiile nr. 177. nr. 179, nr. 180 și nr. 181 din Anexa nr. 1 la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, vor fi scăzute din evidențele contabile.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teriroriului.Contrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu