Hotărârea nr. 258/2013

Hotărârea.nr.258 - privind acceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România –Parohia Braşov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Braşov, str. George Bariţiu, nr. 36, - Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea-Braşov”, precum şi aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului şi a contractului de vânzare-cumpărare

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: ofFice@iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.roN3111Î L J cJDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 258

din data de 7.06.2013


privind acceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România -Parohia Brașov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 36, - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea-Brașov”, precum și aprobarea raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a imobilului și a contractului de vânzare-cumpărare


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7 iunie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 5288/6.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune:

  • - acceptarea ofertei Bisericii Evanghelice C.A. din România -Parohia Brașov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 36, - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea-Brașov”, imobil înscris în C.F.nr. 119766, nr. top. 119766, de la CI la C8, cu o valoare de vânzare de 3.385.277 euro (echivalent în lei), conform raportului de evaluare a imobilului, sumă care se va plăti în tranșe egale, pe parcursul unei perioade de 9 ani, începând cu anul 2014;

  • - aprobarea modelului contractului de vânzare-cumpărare, propus de către Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov și împuternicirea executivului pentru semnarea acestui contract, în fața notarului public.

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” și art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 863, lit. „d” din Codul Civil;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se acceptă oferta Bisericii Evanghelice C.A. din România -Parohia Brașov, de vânzare a imobilului, ce face obiectul Deciziei nr. 1905/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr. 36 -Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea-Brașov", imobil înscris în C.F.nr. 119766, nr. top. 119766, de la CI la C8.

Art.2. - Se însușește și se aprobă raportul de evaluare, întocmit de experți evaluatori ing. Vasiliu Vasile loan, atestat ANEVAR și expert tehnic judiciar ing. Climovici Lucian, pentru stabilirea valorii de piață a imobilului, cu datele de identificare descrise la art.l din prezenta hotărâre, la care se va exercita dreptul de preemțiune al județului Brașov, la valoarea de 3.385.277 euro (echivalent în lei), după cum urmează:

  • •   1.670.300 euro (echivalent în lei), pentru construcție

  • •   1.714.977 euro (echivalent în lei) pentru teren.

Valoarea de 3.385.277 euro (echivalent în lei) se va plăti în tranșe egale, pe parcursul unei perioade de 9 ani, începând cu anul 2014.


Art.3. - Se aprobă modelul contractului de vânzare-cumpărare pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, str. George Barițiu. nr. 36. cu destinația Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea-Brașov”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov, să desemneze prin dispoziție persoana care va semna contractul de vânzare cumpărare în fața notarului public.

Art.5. -Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.11.2010, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov


nr.426/09.11.2011, își încetează aplicabilitatea.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția i Atnenajarea Teritoriului-Compartiment Patrimoniu și Direcția economică.


Investiții, Urbanism


PREȘE Aristotel CÎ


MTE,

“SCUContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red. BC: Se difuzează:

1 ex 1 ex

1 ex

1 ex.

1 ex.

1 ex.

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

  • - DIUAT - Compartimentul Patrimoniu

  • - Direcția Economica

  • - Serviciul Buget

  • - Colecție