Hotărârea nr. 256/2013

Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea achiziţionării de către Judeţul Braşov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în str. George Coşbuc, nr.2, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, compus din teren în suprafaţă de 5.098 mp şi construcţiile aflate pe acesta, înscris în CF nr.114694 localitatea Braşov, nr.top 4820, 4821, 4841, 4842


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 256

din data de 7.06.2013

- privind aprobarea achiziționării de către Județul Brașov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, compus din teren în suprafață de 5098 m.p.și construcțiile aflate pe acesta, înscris în C.F. nr. 114694 a localității Brașov, nr. top 4820, 4821, 4841 și 4842

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7.06.2013

Analizând referatul comun nr.3048/31.05.2011 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea achiziționării de către Județul Brașov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, compus din teren în suprafață de 5098 m.p.și construcțiile aflate pe acesta, înscris în C.F. nr. 114694 a localității Brașov, nr. top 4820, 4821, 4841 și 4842;

Luând în considerare Raportul de evaluare întocmit în la data de 29.04.2013, de experții evaluatori Funar Călin Ioan, Dumitrescu Nicoleta și Dragomirescu Marian privind stabilirea valorii imobilului Baza Sportivă Olimpia, precum și punctul de vedere cu privire la situația juridică a dosarului nr. 1982/1259/2011, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având ca obiect procedura insolvenței Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj*’ Brașov, urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, din data de 27.05.2013, înregistrat sub nr. ad. 5306/05.06.2013;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, actualizată și art. 91, alin. (1), lit.(c) și art.123 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește Raportul de evaluare întocmit în data de 29.04.2013, de către experții evaluatori Funaru Călin loan, Dumitrescu Nicoleta și Dragomirescu Marian cu privire la imobilul Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, compus din teren în suprafață de 5098 m.p.și construcțiile aflate pe acesta, înscris în C.F. nr. 114694 a localității Brașov, nr. top 4820, 4821, 4841 și 4842, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă achiziționarea de către Județul Brașov a imobilului Baza Sportivă Olimpia, situat în Str. George Coșbuc, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, compus din teren în suprafață de 5098 m.p.și construcțiile aflate pe acesta, înscris în C.F. nr. 114694 a localității Brașov, nr. top 4820, 4821, 4841 și 4842, la prețul de 11.090.900 lei, preț stabilit prin Raportul de evaluare întocmit în data de 29.04.2013, de către experții evaluatori Funaru Călin Ioan, Dumitrescu Nicoleta și Dragomirescu Marian.

Art3. - Prețul urmează să fie achitat parțial prin operațiunea de dare în plată (compensare) în contul creanței de 9.819.681 lei cu care Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov figurează înscrisă în tabelul definitiv rectificat de creanțe al proprietarului imobilului Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov și parțial, prin achitarea unei diferențe în cuantum de 1.271.219 lei.

Art.4, - Județul Brașov va suporta în calitate de cumpărător onorariul notarului pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, precum și taxa datorată Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, pentru intabularea dreptului de proprietate.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.