Hotărârea nr. 255/2013

Hotărârea.nr.255 – aprobarea votării în cadrul adunării creditorilor Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov, convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL, a planului de reorganizare al debitoarei Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov, în varianta modificată prin Actul adiţional, depus în data de 29.05.2013 în dosarul nr.1982/1259/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 255 din data de 7.06.2013

- privind aprobarea votării în cadrul adunării creditorilor Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL, a planului de reorganizare al debitoarei Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, în varianta modificată prin Actul adițional, depus în data de 29.05.2013 în Dosarul nr. 1982/1259/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 7.06.2013

Analizând referatul comun nr.3048/31.05.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea votării în cadrul adunării creditorilor Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL, a planului de reorganizare al debitoarei Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, în varianta modificată prin Actul adițional, depus în data de 29.05.2013 în Dosarul nr. 1982/1259/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș;

Ținând cont de:

  • • Anunțul privind convocarea adunării creditorilor la data de 11.06.2013 de către administratorul judiciar, înregistrat sub nr. 5032/28.05.2013;

  • • Actul adițional la planul de reorganizare judiciară a Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov și planul de reorganizare judiciară;

  • • Procesul-Verbal și Hotărârea nr. 2 din 27 mai 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Membrilor Asociați ai Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov;

  • • Punctul de vedere cu privire la situația juridică a dosarului nr. 1982/1259/2011, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având ca obiect procedura insolvenței Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, din data de 27.05.2013, înregistrat sub nr. ad. 5306/05.06.2013;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, actualizată și art. 91, alin. (1) lit.”c” și lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă votarea în cadrul adunării creditorilor Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL, a planului de reorganizare al debitoarei Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” Brașov, în varianta modificată prin Actul adițional, depus în data de 29.05.2013 în Dosarul nr. 1982/1259/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș.

Art.2. - Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să desemneze prin dispoziție un reprezentant al județului Brașov la adunarea creditorilor convocată în data de 11.06.2013, la sediul administratorului judiciar Contfin Liquidation IPURL.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu