Hotărârea nr. 254/2013

Hotărârea.nr.254 – aprobarea modificării listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov aprobat pe anul 2013

Rom â n ia Adresa: Bd-Eroilor'nr-5cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 254 din data de 7.06.2013

- privind aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 7.06.2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5423/06.06.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. ”a”, alin.(2), art. 41 și art. 49 alin. (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și al in.(3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică lista de investiții din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2013 și listele de investiții ale spitalelor publice de interes județean conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Modificările din lista de investiții stipulată la art. 1 se vor efectua prin virări de credite, începând cu trimestrul al IlI-lea 2013.

Art3. - Se aprobă suplimentarea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din excedentul anului 2012 cu suma de 1855,24 mii lei, în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov la Cap. 66.02-Sănătate, respectiv în bugetele de venituri și cheltuieli ale spitalelor la Cap. 66.10-Sănătate, prin diminuarea corespunzătoare a alocațiilor pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 183/2013.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbaniștii si Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

Red. AM

Se difuzează Ia:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.-DIUAT

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție