Hotărârea nr. 250/2013

Hotărârea.nr.250 - privind cooperarea Judeţului Braşov cu Parohia Ortodoxă Zizin şi acordarea unui sprijin financiar acesteia, în sumă de 10.000 lei, pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere la clădirea bisericii


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.250 din data de 23.05.2013

- privind cooperarea Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Zizin și acordarea unui sprijin financiar acesteia, în sumă de 10.000 lei, pentru lucrări de reparații și întreținere la clădirea bisericii

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Analizând propunerea domnului consilier județean Szakal Andras, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Parohiei Ortodoxe Zizin pentru lucrări de reparații și întreținere la clădirea bisericii;

Având în vedere dispozițiile art.3 alin.(2) din OGR nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, art.4 alin.(l) lit.b HGR nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OGR nr. 82/2001, art.91 alin.(l), lit.”f’ din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Zizin și acordarea unui sprijin financiar acesteia, în sumă de 10.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie, pentru lucrări de reparații și întreținere la clădirea bisericii.

Art.2. - Președintele ConsiliuluiJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE / Aristotel Că ricoșeuContrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu