Hotărârea nr. 249/2013

Hotărârea.nr.249 – aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul anul 2011, precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. „Consiprest” SRL Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

HOTĂRÂREA NR, 249


din data de 23.05.2013


a Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov


- privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2011, precum și repartizarea profitului net pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 mai 2013, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Asociaților a S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov;

Având în vedere propunerea formulta de domnul consiler județean Șandru Răzvan Ovidiu precum și adresa S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov înregistrată sub nr. 4894/23.05.2013, prin care se supune aprobării, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2010, precum și repartizarea profitului net pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov, precum și « Raportul de audit și certificare a bilanțului contabil, încheiat la data de 31.12.2011 », al Biroului de Audit Public Intern, înregistrat sub nr. 5722/22.05.2012;

Având în vedere dispozițiile art. 45 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 112 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 194, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,dispozițiile Statutului S.C. « Consilprest» S.R.L. Brașov, astfel cum a fost modificat și aprobat prin Hotărârea nr. 163/2013 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților S.C. « Consilprest» S.R.L. Brașov precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl - Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2011, precum și repartizarea profitului net pentru S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.


Se mandatează președintele Consiliului de Administrație și director S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov, cjrâducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR, Mana Dumbrăveanu


C"