Hotărârea nr. 244/2013

Hotărârea.nr.244 - privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.244

din data 23.05.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor


S.C. CARF1L INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov


- privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Având în vedere propunerea formulata de domnul consilier județean Coman Claudiu privind înlocuirea domnului Sârghie Ovidiu din Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, ca urmarea a demisiei, înregistrată sub nr. 4852/22.05.2013, cu doamna Râpea Cristina;

în conformitate cu dispozițiile art.lll, alin. (2), lit.b din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, art.29, alin.(l) și (3); art.6O din OUG nr.109/2011 privind guvemața corporativă a întreprinderilor publice, precum și art.91 alin.(l), lit.”a” și alin. (2) lit.”d” din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, a domnului Sârghie Ovidiu, ca urmare a demisiei.

Art.2, - Se demarează procedurile de selecție efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane în vederea desemnării unui nou membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.3. - Se numește doamna Râpea Cristina, cetățean român, născut la data de 23.12.1984, în orașul Zărnești, cu domiciliul în orașul Zărnești, str. Zorilor, bl.2, Sc.A, ap.8, posesor al C.I. seria BV, nr. 777322, având C.N.P. 2841223082576, membru al Consiliului de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Art.4. Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, să actualizeze Statutul societății, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.5. - Consiliul de Administrație al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre./


PREȘEțft) Aristotel i


TE,


ncescuContrasemneză, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

1 ex.- Sârghie Ovidiu

1 ex.- Râpea Cristina

1 ex.- Colecție