Hotărârea nr. 243/2013

Hotărârea.nr.243 - privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 243 din data 23.05.2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A


- privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013, având și calitatea de adunare generală ordinară a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A

Având în vedere propunerea formulata de domnul consilier județean Coman Claudiu privind înlocuirea domnului Vocilă George -Adrian din Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A, ca urmarea a demisiei, cu domnul Ticușan Adrian - Radu;

în conformitate cu dispozițiile artlllalin. (2), lit.b din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, art.29, alin.(l) și (3); art.60 din OUG nr.109/2011 privind guvemața corporativă a intreprinderilor publice, precum și art.91 alin.(l), lit.”a” și alin. (2) lit.”d” din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A., a domnului Vocilă George -Adrian, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se demarează procedurile de selecție efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane în vederea desemnării unui nou membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.3. - Se numește domnul Ticușan Adrian -Radu, cetățean român, născut la data de 21.03.1966, în municipiul Brașov, cu domiciliu în municipiul Brașov str. Neagoe Basarab, nr.39, ap.3, posesor al C.I. seria BV, nr. 676841, membru al Consiliului de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A, până la finalizarea procedurilor de selecție.

Art.4, Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A, să


actualizeze Statutul societății în conformitate cu legislația în vigoare.istrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A, va duce laContrasemneză, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu