Hotărârea nr. 241/2013

Hotărârea.nr.241 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul Vechi şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, pentru derularea acţiunii „Jocul strămoşesc al Tinerilor din Cacova”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.241 din data de 23.05.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 10.000 lei, pentru derularea acțiunii „Jocul Strămoșesc al Tinerilor din Cacova”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.05.2013

Având în vedere propunerea domnului consilier județean Coman Claudiu formulată în plenul Consiliului Județean privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 10.000 lei, pentru derularea acțiunii „Jocul Strămoșesc al Tinerilor din Cacova”, precum și referatul nr. 4383/21.05.2013 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit.”e” , alin.5, lit.”a” pct.4 și alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Uniunea Junilor din Scheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013, Cap. 67.02 -Cultură , Recreere și Religie, pentru derularea acțiunii, Jocul Strămoșesc al Tinerilor din Cacova”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu